fbpx
Targi budowlane, wyposażenia wnętrz i nieruchomości Częstochowa
Strona głównaPolecaneStacja Grawitacja – rozrywka dla całej rodziny! Mamy do wygrania 10 podwójnych...

Stacja Grawitacja – rozrywka dla całej rodziny! Mamy do wygrania 10 podwójnych wejściówek na wielkie skakanie [KONKURS]

Częstochowska Stacja Grawitacja to nowoczesne centrum aktywnej rozrywki. Trampoliny, park linowy, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód Ninja – to tylko niektóre atrakcje tego wyjątkowego miejsca. Dla naszych Czytelników mamy 10 podwójnych wejściówek na godzinne skakanie. Można je wygrać w konkursie.

Wygraj wejściówkę do Stacji Grawitacja i skacz przez godzinę za darmo!

Dla naszych Czytelników mamy 10 podwójnych, godzinnych wejściówek do Stacji Grawitacja (do wykorzystania od poniedziałku do piątku). Aby zdobyć jedno z podwójnych zaproszeń należy odpowiedzieć na poniższe pytanie: Ile metrów kwadratowych zajmują trampoliny w Stacji Grawitacja?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres: [email protected], w tytule podając „Stacja Grawitacja”, a w treści koniecznie swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 24 marca od godz. 9.30 do 27 marca do godz. 12.00. (decyduje kolejność zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami).

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 27 marca do godz. 15.

Stacja Grawitacja
Stacja Grawitacja w Częstochowie

Odskocznia i frajda dla całej rodziny

Wizyta w Parku Trampolin Stacja Grawitacja to fantastyczny pomysł na aktywne spędzenie czasu dla całej rodziny. Dzięki różnorodnym atrakcjom każdy, niezależnie od wieku, znajdzie tu coś dla siebie. To także znakomity pretekst do oderwania się od komputera, telefonu czy telewizora i przeżycie niesamowicie energetycznej przygody, bez względu na pogodę. Stacja Grawitacja to miejsce, w którym dzieci i młodzież bezpiecznie rozładują nadmiar energii i odreagują stres, zaś dorośli mogą intensywnie potrenować.

Ruch, zabawa, dbałość o zdrowie i piękną sylwetkę

Zajęcia w Stacji Grawitacja to nie tylko aktywny relaks i świetna zabawa, ale też sposób na pozbycie się zbędnych kilogramów. Skoki na trampolinie powodują szybkie spalanie tkanki tłuszczowej, poprawiają kondycję, wydolność organizmu i koordynację ruchową, wzmacniają równowagę oraz mięśnie głębokie (łydek, ud, brzucha, grzbietu i ramion), wspomagają orientację przestrzenną oraz szybkość reakcji, a przede wszystkim redukują napięcie i stres. Jednym słowem same korzyści. Oderwij się więc od codzienności i poczuj niczym nieskrępowaną wolność w parku trampolin.

Stacja Grawitacja
Stacja Grawitacja w Częstochowie

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przedstawiciele Stacji Grawitacja zapewniają, że zabawa jest nie tylko wspaniała, ale także bezpieczna. Do budowy i wyposażenia wykorzystano najwyższej jakości, odporne materiały. Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne atesty, a pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, aby czuwać nad bezpieczeństwem gości.

Jak się przygotować do wizyty w Stacji Grawitacja?

Najlepiej ubrać się w wygodny strój sportowy. Na miejscu można kupić specjalne, antypoślizgowe skarpetki, w których bezpiecznie korzysta się ze wszystkich trampolin. Jeśli zechcemy spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, warto zabrać ze sobą czyste obuwie zamienne. Warto dodać, że wszystkie szatnie wyposażone są w prysznice, a na terenie parku znajduje się bistro, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wejścia do Parku Trampolin Stacja Grawitacja są zawsze o pełnych godzinach zegarowych.

Regulamin konkursu “Stacja Grawitacja”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Stacja Grawitacja.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 24 marca 2023 r. od godz. 9.30 do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 12.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest 10 podwójnych, godzinnych wejściówek do Stacji Grawitacja w Częstochowie, do wykorzystania od poniedziałku do piątku, dla dwudziestu osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Ile metrów kwadratowych zajmują trampoliny w Stacji Grawitacja?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając “Stacja Grawitacja”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 24 marca od godz. 9.30 do 27 marca do godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami)

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń z prawidłowymi odpowiedziami na pytanie opisane w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dziesięciu zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu: [email protected] najpóźniej do 27 marca do godz. 15.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 24 marca 2023 r.”.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2023 r. i obowiązuje do 27 marca 2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -