fbpx

Jaroszówka na medal. Kolejne Gospodarstwo Agroturystyczne z Gminy Żarki nagrodzone

Jaroszówka – Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne z Jaroszowa (Gmina Żarki) zajęło drugie miej­sce w „Kon­kur­sie na naj­lep­szą agro­tu­ry­sty­kę w wo­je­wódz­twie ślą­skim” or­ga­ni­zo­wa­nym przez Ślą­ski Ośro­dek Do­radz­twa

Read more