fbpx

„Przesyłka z zaświatów” 16 grudnia powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Zgodnie z zapowiedzią najnowsza produkcja Agencji Artystycznej Certus powraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. „Przesyłka z zaświatów” prezentowana będzie 16 grudnia o godz. 16 i 19. Mamy dla Czytelników zaproszenie na późniejszą godzinę. Można je wygrać w konkursie.

O tym spektaklu pisaliśmy już wielokrotnie na łamach „Gazety Regionalnej”. „Przesyłka z zaświatów” Paula Elliotta jest siódmą produkcją, którą ma na swoim koncie częstochowska Agencja Artystyczna Certus.

Ogólnopolska premiera odbyła się 7 maja w Filharmonii Częstochowskiej (producent zawsze organizuje ją w rodzinnym mieście). Chętnych, by obejrzeć ten tytuł było jednak więcej niż miejsc, stąd od początku agencja zapowiadała, że wróci on pod koniec roku.

Częstochowska publiczność przeniesie się do pewnego domu w Kalifornii, w którym od lat na brydżowych wieczorkach spotykają się cztery przyjaciółki. Wydawać by się mogło, że śmierć jednej z nich, Mary, zakończy ten zwyczaj. Nic bardziej mylnego! Rezolutna Millie „wypożycza” urnę z jej prochami, by wraz z Connie i Leną zagrać po raz ostatni. Okazuje się, że będzie to szalony wieczór, który odmieni życie przyjaciółek!

"Przesyłka z zaświatów" 16 grudnia powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Przesyłka z zaświatów” (mat. Agencji Artystycznej Certus)

Znakomitą osadę „Przesyłki z zaświatów” tworzą: Kinga Preis (niewidziana od lat na teatralnej scenie), Katarzyna Żak (która wystąpiła dotychczas w czterech produkcjach agencji), Katarzyna Kwiatkowska, Justyna Ducka oraz Jakub Gąsowski. Doskonałe kreacje aktorskie stanowić mają potwierdzenie tez, że na spełnienie marzeń nigdy nie jest za późno i lepiej umrzeć ze śmiechu… niż żyć bez radości!

Reżyserem spektaklu jest Cezary Żak, za scenografię odpowiada Wojciech Stefaniak, a za kostiumy – Sylwester Krupiński (z obojgiem twórców Certus współpracuje od dawna). Choreografię opracował utytułowany tancerz Rafał Maserak. Jak zawsze nie brakuje świetnej muzyki, w „Przesyłce z zaświatów” brzmią bowiem utwory Elvisa Preslaya i Jamesa Browna. Produkcja przeznaczona jest dla widzów od 16. roku życia.

"Przesyłka z zaświatów" 16 grudnia powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Przesyłka z zaświatów” (mat. Agencji Artystycznej Certus)

„Przesyłka z zaświatów” będzie grana w sobotę, 16 grudnia. Na scenie Filharmonii Częstochowskiej artyści wystąpią dwukrotnie – o godz. 16 i 19.

Bilety na kosztują od 80 do 140 zł. Można je nabyć w siedzibie Agencji Certus (ul. Dąbrowskiego 36/4, tel.: 732932729 i 34 360 60 67), w kasie Filharmonii(tel. 34 3244230 oraz 795451438) oraz na portalach KupBilecik.pl oraz Biletyna.pl.

Szczegóły: www.agencjaartystycznacertus.pl.

Czytaj także: Ogólnopolska premiera spektaklu „Przesyłka z zaświatów”. W Częstochowie zaroiło się od gwiazd! [GALERIA ZDJĘĆ]

"Przesyłka z zaświatów" 16 grudnia powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
„Przesyłka z zaświatów” (mat. Agencji Artystycznej Certus)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl, który będzie grany 16 grudnia o godz. 19. Nagrodę ufundowała Agencja Artystyczna Certus. By o nie zagrać, należy odpowiedzieć na pytanie (uzasadniając odpowiedź):

Którą z aktorek występujących w „Przesyłce z zaświatów” chciałabyś/chciałbyś najbardziej zobaczyć na scenie i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Przesyłka”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 grudnia od godz. 8 do 9 grudnia do godz. 8.

Zwycięzca Konkurs zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 10 grudnia do godz. 22.

"Przesyłka z zaświatów" agencji Certus premierowo w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 5

Regulamin konkursu “Przesyłka z zaświatów”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Artystyczna Certus.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 8 grudnia od godz. 8.00 do 9 grudnia do godz. 8.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl “Przesyłka z zaświatów”, który odbędzie się 16 grudnia o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Którą z aktorek występujących w „Przesyłce z zaświatów” chciałabyś/chciałbyś najbardziej zobaczyć na scenie i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Przesyłka”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 grudnia od godz. 8 do 9 grudnia do godz. 8.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 10 grudnia do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 8 grudnia 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia i obowiązuje do 9 grudnia 2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.