fbpx

„Wieczorek pożegnalny” w Częstochowie wystąpią Skrzynecka, Chabior i Gąsowski. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Ten tytuł częstochowska publiczność zobaczy po raz pierwszy. Komedia „Wieczorek pożegnalny” będzie grana w poniedziałek, 20 marca na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Zaprasza Impresariat Adria Art, która ufundowała dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie.

Francuską komedię (w tłumaczeniu Witolda Stefaniaka) wyreżyserował Tomasz Dutkiewicz, który na scenie Teatru Komedia stworzył takie spektakle jak m.in. „Powiedzmy miłość”, „Atrakcyjna wdowa”, „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor” czy „Na pełnych obrotach”. Teraz opowiada o tym, co zrobić, kiedy chcemy się pozbyć jednego z niewygodnych przyjaciół.

Możliwości są różne. Zablokować jego numer, skasować z Facebooka? A może… zaprosić go na wystawną kolację?

-To miało być piękne zakończenie długiej przyjaźni. Zamiast tego wyszła towarzyska katastrofa. Pyszne jedzenie, dobra muzyka i najlepsze wino – oto przepis na udane spotkanie. Problem w tym, że Pierre i Clotilde zaprosili swojego przyjaciela nie po to, by z nim świętować, ale by zerwać z nim znajomość. Gdyby tylko wiedział, że to ostatni wieczór w ich domu… Co się stanie, kiedy intryga wyjdzie na jaw? Komu pierwszemu puszczą nerwy? Czy to faktycznie koniec przyjaźni? Tyle pytań! I tylko jedno jest pewne – ten wieczór będzie inny niż wszystkie – zapowiada Impresariat Adria Art, który sprowadza ten tytuł do Częstochowy.

W poniedziałek, 20 marca na scenie Filharmonii Częstochowskiej wystąpią: Katarzyna Skrzynecka, Janusz Chabior i Piotr Gąsowski. Spektakl grany będzie o godz. 19.

Za rekomendację posłużyć mogą recenzje widzów, które można znaleźć na stronie adria-art.pl. W tym roku Impresariat prezentował „Wieczorek pożegnalny” m.in. w Poznaniu i Toruniu.

"Wieczorek pożegnalny" w Częstochowie wystąpią Skrzynecka, Chabior i Gąsowski. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Wieczorek pożegnalny” (mat. Adria Art)

„Sama sztuka niezła ale gra aktorów fenomenalna. Poczucie humoru, dystans i klasa Pani Katarzyny Skrzyneckiej oraz Panów Piotra Gąsowskiego i Janusz Chabiora na najwyższym poziomie. Dla mnie bomba, kto nie widział niech żałuje.”

„Świetny spektakl, gra aktorska rewelacja! Bawiliśmy się wspaniale! Zdecydowania pójdę raz jeszcze.”

„Genialna sztuka z morałem, a aktorzy znakomici.”

„Sztuka trzyma w napięciu, nie jest przewidywalna, zaciekawia, zastanawia… A przede wszystkim daje dużo śmiechu. Aktorzy świetnie wczuli się w role. Spędziłam cudowny wieczór! Dzięki.”

Bilety na spektakl kosztują 70, 90, 110 i 140 zł. Można je kupić TUTAJ.

"Wieczorek pożegnalny" w Częstochowie wystąpią Skrzynecka, Chabior i Gąsowski. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Wieczorek pożegnalny” (mat. Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl grany o godz. 19. Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, uzasadniając wybór:

Którego z trojga aktorów grających w „Wieczorku pożegnalnym” chciałabyś/chciałbyś najbardziej zobaczyć na scenie?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Wieczorek”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 15 marca od godz. 9 do 16 marca do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 17 marca do godz. 21.

Regulamin konkursu “Wieczorek pożegnalny”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 15 marca 2023 r. od godz. 9 do 15 marca 2023 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Wieczorek pożegnalny”, który odbędzie się 20 marca o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Którego z trojga aktorów grających w „Wieczorku pożegnalnym” chciałabyś/chciałbyś najbardziej zobaczyć na scenie?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Wieczorek”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 15 marca od godz. 9 do 16 marca do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 17 marca do godz. 21.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 15 marca 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r. i obowiązuje do 16 marca 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.