XX edycja Stypendiów Pomostowych dla uzdolnionych studentów

0
189
student

Wystartowała już kolejna pomoc dla uzdolnionych studentów – XX edycja Stypendiów Pomostowych, ufundowana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Zadaniem ogólnopolskiego programu „Stypendia Pomostowe” jest pomoc uzdolnionym i ambitnym uczniom, pochodzący z  małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Maturzyści, którzy w tym roku zaczną naukę na wymarzonych studiach dzienne w akademickich uczelniach publicznych mogą starać się o pomoc finansową.

Taką pomoc w każdej edycji na pierwszy rok nauki może otrzymać 500 maturzystów, absolwentów liceów i techników, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Dodatkowo młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR;
  • być finalistą olimpiad przedmiotowych w szkole średniej;
  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;
  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Natomiast wnioski młodzieży ze środowisk popegeerowskich (dzieci byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat) muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Przy rekrutacji uzdolnionych maturzystów, Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości wspomaga organizacyjnie także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 roku, do godz. 16:00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

Dotychczas, w ramach programu, w całej Polsce przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Łącznie na realizację dziewiętnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski.

Partnerami Głównymi: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas.

Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here