fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeRozbudowana współpraca Miasta z częstochowskim Uniwersytetem

Rozbudowana współpraca Miasta z częstochowskim Uniwersytetem

 

Z trzech nowych projektów uczelni, wspieranych przez miasto, skorzystają osoby dorosłe kształcące się i zawodowo czynne, słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wchodząca w dorosłe życie młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Będzie można poprawić swoją znajomość angielskiego, a w przypadku młodzieży – także kształcić umiejętności programistyczne czy niezbędne na współczesnym rynku pracy kompetencje komunikacyjne.

Miasto podpisało umowy o współpracy w realizacji trzech projektów, na które uczelnia zdobyła środki z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”. UJD będzie realizować te projekty przy wsparciu miasta.

Podpisanie porozumień odbyło się 21 grudnia w Urzędzie Miasta Częstochowy. Ze strony UJD umowy sygnowała JM Rektor uczelni, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, a ze strony miasta – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 

Dwa projekty dotyczą podnoszenia kompetencji osób tzw. drugiego i trzeciego wieku w  zakresie języka angielskiego. Z pierwszego projektu – dotyczącego specjalistycznych umiejętności językowych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – skorzystają osoby dorosłe. Drugi projekt kierowany jest do osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trzeci – przeznaczony jest z kolei dla osób w wieku 15-18 lat i wpisuje się w strategię aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży z częstochowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jego elementami będą m.in. kursy języka angielskiego oraz programowania, a także doradztwo zawodowe oraz szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji czy małej przedsiębiorczości.

– Nasz Uniwersytet sprofilował te projekty pod kątem rozmaitych potrzeb częstochowianek i częstochowian, kieruje je do różnych grup wiekowych, osób na rożnych etapach życia, w różnej sytuacji – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Te nowe przedsięwzięcia UJD wpisują się i uzupełniają działania miasta na rzecz uczniów, studentów czy seniorów.

Do miasta będzie należała realizacja działań promocyjnych służących rekrutacji, także poprzez akcje informacyjne w jednostkach miejskich i placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Samorząd będzie też wspierać merytorycznie uczelnię, korzystając z doświadczeń zdobytych już w realizacji swoich projektów edukacyjno-społecznych. Będzie uczestniczyć także  w ocenie efektów realizowanych projektów.

Projekty „Uniwersytet Językowy Drugiego Wieku” i „Językowy Uniwersytet Trzeciego Wieku” będą realizowane do września 2022 r., a projekt „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości”, kierowany do młodzieży, został zaplanowany do końca października 2020 r.

W podpisaniu umowy ze strony UJD uczestniczyli także: prodziekan Wydziału Pedagogicznego prof. UJD Daniel Kukla oraz dr Joanna Górna, a ze strony UM naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Adrian Staroniek.

Szczegółowe informacje o projektach:

„Uniwersytet Językowy Drugiego Wieku”

Projekt ma służyć realizacji przede wszystkim podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w obszarze działań prowadzonych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Głównym celem jest realizacja działań dydaktycznych w ramach uniwersytetu drugiego wieku w zakresie specjalistycznego języka angielskiego, języka ogólnego służącego codziennej komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz przeprowadzenie egzaminów certyfikowanych z języka angielskiego w środowisku pracy, mających na celu pobudzenie aktywności edukacyjnej, aktywizację zawodową i społeczną uczestników, poszerzenie ich wiedzy z wybranych specjalności i rozwój zainteresowań oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego ogólnego metodą blended learning na podstawie przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Studium Nauki Języków Obcych kursu na platformie uczelnianej UJD z zakresu języka angielskiego potrzebnego do codziennej komunikacji na poziomie A2/B1 według skali CEFR, zajęć edukacyjnych tradycyjnych z zakresu języka specjalistycznego ukierunkowanego zawodowo oraz przeprowadzenie certyfikowanego egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego w środowisku pracy. Miasto zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w jednostkach podległych, na stronie internetowej oraz w bezpłatnym miesięczniku Miasta Częstochowy, na początku każdej z trzech edycji, w okresie rekrutacji do projektu.
Umowa zostaje zawarta na okres realizacji Projektu, czyli od daty podpisania do września 2022 roku.

„Językowy Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Głównym celem projektu jest realizacja działań dydaktycznych w ramach uniwersytetu trzeciego wieku w zakresie języka angielskiego ogólnego służącego codziennej komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mających na celu pobudzenie aktywności edukacyjnej osób starszych, ich aktywizację społeczną, poszerzenie wiedzy i rozwój zainteresowań oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego ogólnego metodą blended learning na podstawie przygotowanego przez pracowników dydaktycznych Studium Nauki Języków Obcych kursu na platformie uczelnianej UJD z zakresu języka angielskiego potrzebnego do codziennej komunikacji na poziomie A1/A2 według skali CEFR.

Gmina zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w jednostkach podległych Gminie Częstochowa, poprzez strony internetowe oraz dostępne publikatory na początku każdej z trzech edycji, w czasie rekrutacji do projektu. Umowa zostaje zawarta na okres trwania projektu, czyli od daty podpisania do września 2022 roku.

„Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości”

To projekt  w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Trzecia Misja Uczelni” dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

W ramach Projektu UJD będzie realizować trzy główne zadania:
a. Kursy, w tym  kurs z zakresu języka angielskiego oraz kurs z zakresu programowania w  Phytonie.
b. Szkolenia, w tym szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji oraz szkolenie  z zakresu małej przedsiębiorczości.
c. Warsztaty, w tym warsztaty z zakresu planowania ścieżki zawodowej oraz warsztaty  z zakresu brokeringu edukacyjnego.

Uczestnicy Projektu będą objęci wszystkimi rodzajami wsparcia oferowanymi  w ramach Projektu. Współpraca w ramach realizacji Projektu wpisuje się w ogólną strategię aktywizacji społecznej i zawodowej zarówno dzieci jak i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie miasta Częstochowa.

W ramach Projektu planowane jest prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń oraz innych form edukacji dla kształtowania oraz rozwijania kompetencji młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 15-18 lat. Projekt przyczyni się do usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez aktywizację zawodową, edukację, rozwój i zwiększanie szans na znalezienie pracy. Projekt umożliwi także poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań poprzez planowane kursy, warsztaty, szkolenia oraz inne formy edukacji dla kształtowania oraz rozwijania kompetencji młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Osiągnięcie założonego celu opiera się na realizacji celów cząstkowych, tj. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, kompetencji wykształcenia wychowanków, rozwój kompetencji językowych wychowanków, rozwój osobowościowy i rozwój zainteresowań, w tym kształtowanie umiejętności społecznych; kształtowanie postaw przedsiębiorczości. Projekt zwiększy konkurencyjność  wychowanków na współczesnym rynku pracy oraz będzie zapobiegał dalszemu procesowi wykluczania tej grupy.

Drugim ważnym celem partnerstwa jest wypracowanie dobrych praktyk dla niestandardowych odbiorców usług szkolnictwa wyższego.Realizacja Projektu przyczyni się do wypracowania modelu wsparcia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, który będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez UJD jako instytucję kształcącą doradców zawodowych, pedagogów, terapeutów, jak i Partnera umowy w dalszej pracy z grupą docelową. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji i osiąganiu celów Projektu. Do zadań Partnera umowy  należeć będzie:

a) udział w utrwalaniu rezultatów Projektu potwierdzających osiągnięcie przez jego uczestników zakładanych efektów;
b) pomoc w zakresie przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Projektu poprzez zainicjowanie współpracy UJD z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Miasta Częstochowy;
c) aktywne włączenie się w promocję Projektu poprzez przekazanie informacji o Projekcie przygotowanej przez UJD podległym placówkom opiekuńczo-wychowawczym i dobrych praktyk wypracowanych podczas jego realizacji;
d) wsparcie merytoryczne UJD w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących realizacji podobnych projektów na terenie Gminy Częstochowa.

 

(za: UM Częstochowa)

fot. UM Częstochowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -