fbpx

Obniżki miejskich podatków nie będzie

Petycja o przywrócenie stawek stawek podatków od nieruchomości dla mieszkańców Częstochowy i częstochowskich firm została odrzucona przez Radę Miasta Częstochowy
Petycję złożyli jesienią działacze Stowarzyszenia Mieszkańcy Częstochowy oraz Polska 2050. Argumentacją za pozostawieniem stawek z roku poprzedniego miała być ochrona Częstochowian i lokalnych firm przed kolejnymi podwyżkami tak bardzo odczuwalnymi zarówno przez firmy jak i osoby fizyczne.
Petycja nie znalazła uznania w oczach Rady Miasta.
Poniżej przedstawiamy argumentację sygnowaną przez Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Częstochowy Tomasza Blukacza.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. jest
następstwem wnikliwego rozważenia zarówno interesu mieszkanek i mieszkańców naszego miasta jak
i funkcjonujących w mieście przedsiębiorców, a z drugiej strony potrzeby zabezpieczenia w budżecie Miasta
niezbędnych dochodów na pokrycie finansowania zadań, w tym planowanych i już rozpoczętych inwestycji.
Budżet Miasta Częstochowy utracił znaczną kwotę dochodów m. in. z uwagi na zmiany w Polskim Ładzie,
które nie zostały Miastu w dostatecznym stopniu zrekompensowane. Ponadto, na samorządy nakładane są
coraz to nowe zadania, na które Gmina nie otrzymuje finansowania z budżetu centralnego, albo to
dofinansowanie jest niewystarczające. Taka sytuacja zmusza samorządy do szukania wszelkich możliwych
rozwiązań do zbilansowania budżetów.
W podjętej przez już Radę Miasta uchwale, stawki podatku od nieruchomości zostały zwaloryzowanie
wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za I półrocze 2022r. w stosunku do I półrocza 2021 r. (tj. o 11,8%),
co jest zgodne z wydanym w tym zakresie obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. W tym
miejscu podkreślenia wymaga fakt, że obecny poziom inflacji wynoszący 17,9% znacznie przewyższa tempo
wzrostu stawek podatkowych.
Warunkiem wejścia w życie aktów prawnych, w tym uchwał, jest nie tylko ich podjęcie przez posiadający
stosowną kompetencję organ ale także należyta publikacja w odpowiednim terminie. Stwarza to wymóg
takiego sposobu wprowadzenia regulacji prawnych, aby unormowania dotyczące podatków płaconych w skali
rocznej znane były podatnikom ze stosownym wyprzedzeniem czasowym, tj. przed początkiem roku
podatkowego. W przypadku uchwał podatkowych, stanowiących akty prawa miejscowego, wymóg publikacji
musi być spełniony co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. została już
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2022 roku i będzie
obowiązywała od dnia 1 stycznia 2023 r.

Według wyliczeń składających wniosek podwyżka będzie kosztowała Częstochowian ok 20 milionów złoty.