fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częstochowskiej Grabówki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częstochowskiej Grabówki

Radni miejscy uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Radomskiej i Ikara. Dotyczy on niezabudowanego obecnie obszaru o powierzchni ok.12 hektarów znajdującego się w okolicach Cmentarza Komunalnego oraz sąsiednich budynków mieszkaniowych.

Jak informuje Urząd Miasta Częstochowy, jego celem było wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad dotyczących zagospodarowania terenów zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy z 2019 roku.

Zgodnie z decyzją radnych, na większości obszaru objętego planem przewiduje się zabudowę mieszkaniowo-usługową z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności wytwórczej. W jego północno-zachodniej części wydzielono teren zieleni, sportu i rekreacji, dla którego pozostawiono przeznaczenie terenu z wcześniej obowiązującego planu miejscowego, ze względu na występowanie licznych deformacji terenu (wyrobisk), oraz znajdujące się tam udokumentowane złoże surowców „Grabówka-Ikara” wymagające ochrony. Ponadto w obrębie tego terenu znajduje się schron bojowy i stanowisko archeologiczne – ujęte w ewidencji zabytków, chronione przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegóły:

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara

Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -