fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywkaDżem powraca do Częstochowy. Mamy dwa podwójne zaproszenia na grudniowy koncert

Dżem powraca do Częstochowy. Mamy dwa podwójne zaproszenia na grudniowy koncert [KONKURS]

Zespół Dżem przywiezie do Częstochowy swoje największe przeboje. Organizator koncertu – Agencja Brussa – ufundował dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. By o nie zagrać, należy wziąć udział w konkursie.

Zespół-legenda, polscy Rolling Stonesi… tak między innymi określa się zespół Dżem. To też historia, prawda, styl życia i wierni fani, których nie brakuje także w Częstochowie. Stąd każdy koncert grupy cieszy się tak wielkim zainteresowaniem.

Dżem gwarantuje „solidne” granie. Koncert, który odbędzie się 10 grudnia, zapowiadany jest jako ponad dwugodzinny. Nie braknie mistrzowskich solówek i kultowych już niemal tekstów. Z utworów, które zespół ma w swoim dorobku, można utworzyć wiele różnorodnych stelist. Nic w tym dziwnego: Dżem gra przecież od ponad 40 lat. Każdy kolejny jubileusz obchodzi hucznie, w gronie wypełniających Spodek po brzegi fanów. Wspomniane czterdziestolecie fetowano w 2019 r.

Dżem powraca do Częstochowy. Mamy dwa podwójne zaproszenia na grudniowy koncert [KONKURS] 1
Dżem (fot. agencja Brussa)

-Koncertowe jubileusze Dżemu – nie zawsze okrągłe, ale prawie zawsze w katowickim Spodku – mają tradycję sięgającą już trzech dekad. A w 2019 nastąpił jubileusz najbardziej okazały, bo licznik wskazał zespołowi 40 lat. Wszyscy wiemy z serialu, że to piękny wiek, choć fani Dżemu powiedzą raczej, że to wspaniała jest maszyna, choć ma już 40 lat (…) Poza tym to Dżem dobrze znany i kochany. Ci sami muzycy – sześciu na scenie i dwóch ponad nią. Te same – choć zawsze podane trochę inaczej – utwory. Ta sama magia, podobne wzruszenia – napisał o jubileuszu Jan Skaradziński.

Ci na scenie to: Maciej Balcar – śpiew, harmonijka ustna, Janusz Borzucki – instrumenty klawiszowe, Adam Otręba – gitary, Beno Otręba – gitary basowa, Jerzy Styczyński – gitary oraz Zbigniew Szczerbiński – perkusja. Nad nimi czuwają zaś, ci dwaj ciałem już nieobecni – Ryszard Riedel i Paweł Berger.

Koncert już 10 grudnia!

Dżem powraca do Częstochowy. Mamy dwa podwójne zaproszenia na grudniowy koncert [KONKURS] 2
Dżem (fot. agencja Brussa)

Jakie utwory muzycy przywiozą do Częstochowy? O tym przekonamy się 10 grudnia. Zespół ponownie wystąpi wówczas na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Koncert zaplanowano na godz. 19.

Bilety na parter kosztują 135 zł, a te na balkon – 120 zł. Można o nie pytać w kasie filharmonii, a także sieci salonów Media Markt. Sprzedaż prowadzona jest również on-line za pośrednictwem portali www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl oraz www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe i informacje – tel. 737 567 014, [email protected] . Szczegóły: www.agencjabrussa.pl.

Zagraj o podwójne zaproszenie!

Dżem powraca do Częstochowy. Mamy dwa podwójne zaproszenia na grudniowy koncert [KONKURS] 3
Dżem (fot. agencja Brussa)

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert, które ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Wskaż tytuł swojej ulubionej piosenki zespołu Dżem i uzasadnij wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Dżem”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 18 października od godz. 15 do 19 października do godz. 15.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 20 października do godz. 10.

Regulamin konkursu “Dżem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 18 października 2021 r. od godz. 15.00 do dnia 19 października 2021 r. do godz. 15.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert zespołu Dżem, który odbędzie się 10 grudnia o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej , dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż tytuł swojej ulubionej piosenki zespołu Dżem i uzasadnij wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Dżem”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 18 października od godz. 15 do 19 października do godz. 15.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 20 października do godz. 10.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 18 października 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r. i obowiązuje do 19 października 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -