fbpx

W miejskich szkołach w Częstochowie na absolwentów podstawówek czeka ponad 3 tysiące miejsc

Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych. Odbywa się on z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Absolwenci podstawówek mają czas do 24 czerwca na wybór szkoły ponadpodstawowej. W tym roku w mieście, we wszystkich typach szkół na młodzież czeka ponad 3,3 tys. miejsc.

W częstochowskich szkołach podległych samorządowi, dla uczennic i uczniów przygotowano w sumie 3324 miejsca – 1404 w liceach, 1320 w technikach i 600 w branżowych szkołach I stopnia. Ósme klasy w szkołach prowadzonych przez miasto kończy teraz w sumie 1643 uczniów.

By wybrać szkołę ponadpodstawową rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją (według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane do 31 maja 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

(zdjęcie ilustracyjne pixabay.com)