fbpx

„Aleja Rocka Symfonicznie” już 28 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

„Niesamowite wrażenia. Koncert rewelacja” – oto jedna z recenzji widowiska „Aleja Rocka Symfonicznie”. W Częstochowie zobaczymy je już 28 lutego. Na wydarzenie zaprasza Agencja Brussa, która ufundowała dla Czytelników podwójne zaproszenie. Można je wygrać w konkursie.

„Najwyższy profesjonalizm , super, gorąco polecam”, „Koncert uczta dla ucha,muzyka lat młodości”, „Piękna muzyka i piękne aranżacje”, „Super koncert, orkiestra połączona z rockowym brzmieniem – extra wrażenia”… To tylko kilka entuzjastycznych opinii, które można przeczytać na stronie www.kupbilecik.pl.

Dotychczas widowisko „Aleja Rocka Symfonicznie” odwiedziło m.in. Toruń, Gniezno, Koszalin i Bydgoszcz. Częstochowska publiczność czeka na ten koncert czeka od listopada ubiegłego roku. Ze względów niezależnych od organizatora, tj. Agencji Brussa termin musiał zostać zmieniony i zobaczymy je 28 lutego (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Na scenie Filharmonii Częstochowskiej zobaczymy orkiestrę symfoniczną, chór i zespół rockowy oraz solistów i tancerzy. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19. Występ podzielony zostanie na dwie części. Według zapowiedzi pierwszą rozpocząć ma słynne „Come Together” z repertuaru The Beatles. Potem zabrzmią m.in. nieśmiertelne „Stairway to Heaven” Led Zeppelin, „Knonkin’ on Heaven’s door” Boba Dylana oraz „Another Brick in the Wall” Pink Floyd.

"Aleja Rocka Symfonicznie" już 28 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

Z kolei część drugą wypełnić mają choćby „Bring Me to Life” Evanescence, „Highway to Hell” AC/DC czy „Otherside” Red Hot Chili Peppers. Całość zwieńczyć ma „The Show Must Go On” grupy Queen.

-Wszyscy widzowie staną się uczestnikami niesamowitego show z nowoczesnymi wizualnymi i świetlnymi efektami specjalnymi. A zatem start, odpalamy reflektory i włączamy mikrofony – czas na naładowanie energią! – zachęca widzów Agencja Brussa.

"Aleja Rocka Symfonicznie" już 28 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

Bilety kosztują 125 i 145 zł. Można je kupić w kasie filharmonii (tel. 795 451 438) oraz za pośrednictwem stron www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl i www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe i informacje: tel. 737 567 014. Więcej na: agencjabrussa.pl.

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl. Nagrody ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Wskaż artystę, którego utwór chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas koncertu „Aleja Rocka Symfonicznie” i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Aleja Rocka”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 20 lutego od godz. 19 do 21 lutego do godz. 19.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 22 lutego do godz. 22.

"Aleja Rocka Symfonicznie" już 28 lutego w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

Regulamin konkursu “Aleja Rocka”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 20 lutego 2023 r. od godz. 19 do dnia 21 lutego 2023 r. do godz. 19.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert „Aleja Rocka″, który odbędzie się 28 lutego o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż artystę, którego utwór chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas koncertu „Aleja Rocka Symfonicznie” i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Aleja Rocka”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 20 lutego od godz. 19 do 21 lutego do godz. 19.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 22 lutego do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 20 lutego 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 r. i obowiązuje do 21 lutego 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.