fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywkaCzęstochowę odwiedzi "10 Tenorów". Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert

Częstochowę odwiedzi „10 Tenorów”. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS]

28 listopada na scenie Filharmonii Częstochowskiej wystąpi „10 Tenorów”. Organizator koncertu – Agencja Brussa – ufundował dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. By o nie zagrać, należy wziąć udział w konkursie.

Koncerty „10 Tenorów” nie są w Częstochowie nowością. Od kilku lat z powodzeniem organizuje je w naszym mieście Agencja Brussa. Repertuar za każdym razem jest inny, ale cel ten sam: muzyczna rozrywka na wysokim poziomie. Stąd występy te są niezwykle lubiane wśród częstochowskiej publiczności.

Najbliższa wizyta „10 Tenorów” odbędzie się 28 listopada o godz. 19. Miejscem występu będzie tradycyjnie Filharmonia Częstochowska.

Częstochowę odwiedzi "10 Tenorów". Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 1
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

-Trasa koncertowa 10 utalentowanych wokalistów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy. Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 Tenorów zaśpiewa dosłownie wszystko – od najlepszych piosenek romantyczny pop, ballad rockowych po utwory ludowe aż do arii operowej. Nic dziwnego – jest ich aż DZIESIĘCIU, więc i repertuar szeroki i możliwości znaczące. Ale to przecież nie jest cała prawda o 10 Tenorach z Polski i Ukrainy – ważnym elementem jest perfekcja z jaką wykonują muzykę, oraz skala talentu który posiadają. Jakie są rezultaty tego spotkania? Oceńcie Państwo sami… – zapowiada Agencja Brussa.

Jakie utwory zabrzmią?

Koncert podzielony zostanie na dwie części. Pierwszą otworzy muzyka znana z filmowego przeboju „Vabank”. Melomani usłyszą także m.in. „Forever and ever” z repertuaru Demisa Roussosa, „Canto della terra” z repertuaru Andrea Bocellego, arię „Di Quella Pira” z opery „Trubadur” oraz toast z opery „Traviata”.

Częstochowę odwiedzi "10 Tenorów". Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 2
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Z kolei w drugiej odsłonie listopadowego występu Tenorzy wykonają choćby „Belle” z musicalu „Dzwonnik z Notre Dame”, „Marinę” z repertuaru Gipsy Kings, przebój Toma Jonesa „Love Me Tonight” oraz „Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Na finał zabrzmi słynne „We Are The Champions” grupy Queen, które w wersji na dziesięć głosów zabierze zupełnie nowego wyrazu.

Bilety na parter kosztują 120 zł, a te na balkon – 100 zł. Można o nie pytać w kasie filharmonii, a także sieci salonów Media Markt. Sprzedaż prowadzona jest również on-line za pośrednictwem portali www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl oraz www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe i informacje – tel. 737 567 014, [email protected] . Szczegóły: www.agencjabrussa.pl.

Częstochowę odwiedzi "10 Tenorów". Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 3
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Zagraj o podwójne zaproszenie!

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert, które ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Wskaż tytuł piosenki, którą chciałabyś/chciałbyś usłyszeć w wykonaniu „10 Tenorów” i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „10 Tenorów”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 13 października od godz. 10 do 14 października do godz. 10.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 15 października do godz. 10.

Częstochowę odwiedzi "10 Tenorów". Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 4
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Regulamin konkursu „10 Tenorów”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 13 października 2021 r. od godz. 10.00. do dnia 14 października 2021 r. do godz. 10.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert „10 Tenorów”, który odbędzie się 28 listopada o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej , dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż tytuł piosenki, którą chciałabyś/chciałbyś usłyszeć w wykonaniu „10 Tenorów” i uzasadnij swój wybór. Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „10 Tenorów”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 13 października od godz. 10 do 14 października do godz. 10.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 15 października do godz. 10.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 13 października 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 października 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.

Częstochowę odwiedzi "10 Tenorów". Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert [KONKURS] 5
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -