fbpx

Zmiany w punktowaniu w naborze przedszkoli

Wśród kryteriów w czasie naboru do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych wdrożono zmiany – punktowane ma być stałe zameldowanie w Częstochowie dziecka oraz jednego z rodziców. Punkty mogą pomóc w przyjęciu do wybranego przedszkola lub szkoły poza naszym obwodem.

Bez względu na kryteria i liczbę punktów wszystkie dzieci mieszkające w Częstochowie są przyjmowane do publicznych szkół i przedszkoli. Liczba punktów w rekrutacji może mieć jednak znaczenie w przypadku starania się o przyjęcie dziecka do przedszkola, w którym liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc.

W przypadku większej liczby punktów można dostać się do przedszkola tzw. pierwszego wyboru, np. najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy któregoś z rodziców. Punktacja może mieć też znaczenie w naborze do szkoły podstawowej, jeżeli wybieramy dla dziecka szkołę poza obwodem, w którym mieszkamy.

Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z danego obwodu szkolnego, a dla kandydatów spoza obwodu – w przypadku wolnych miejsc – liczą się właśnie kryteria i odpowiadająca im liczba punktów.

Po wprowadzonej ostatnio przez Radę Miasta Częstochowy zmianie, punktowane kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych będą obowiązywać od najbliższego wiosennego naboru (po uprawomocnieniu się uchwały).

Brzmią one następująco:
– kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz samotna matka lub samotny ojciec, którzy pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym (wymagane oświadczenie o miejscu zatrudnienia/nauki obojga rodziców lub samotnego rodzica) – 22 punkty;
– dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego (wymagane oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu) – 20 punktów;
– kandydat oraz przynajmniej jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych) są zameldowani na pobyt stały, na terenie Miasta Częstochowy (wymagane oświadczenie) – 10 punktów;
– kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru (wymagane oświadczenie) – 6 punktów;
– kandydat mieszka w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru (wymagane oświadczenie) – 3 punkty;
– kandydat, którego rodzeństwo kandyduje lub/i uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja lub będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do szkoły, w dzielnicy, w której znajduje się przedszkole pierwszego wyboru (wymagane oświadczenie o uczęszczaniu do danej szkoły) – 2 punkty.

Z kolei w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, jeśli ta publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę następujące punktowane kryteria (po uprawomocnieniu się zmienionej uchwały):
– kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do szkoły pierwszego wyboru
(wymagane oświadczenie) –  12 punktów;
– kandydat zamieszkały w dzielnicy lub na jej obrzeżach, w której znajduje się szkoła pierwszego wyboru (wymagane oświadczenie) – 10 punktów;
– kandydat oraz przynajmniej jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych) są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta Częstochowy (wymagane oświadczenie) – 8 punktów.

Zmiany w kryteriach dotyczących rekrutacji wynikają z potrzeby zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Częstochowy, którzy udokumentowali to poprzez dopełnienie obowiązku stałego zameldowanie w mieście.

LN/UM Częstochowy