fbpx

„Wspaniały koncert. Piękne głosy”. 10 Tenorów znów w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS]

„Wspaniały koncert. Piękne melodię, a wykonanie w najwyższej jakości. Wspaniali artyści” – to tylko jedna z recenzji widzów oczarowanych występem 10 Tenorów. Na ich częstochowski koncert 19 marca zaprasza Agencja Brussa. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. Można je wygrać w konkursie.

Agencja Brussa już po raz kolejny zaprasza częstochowian na występ 10 Tenorów. Artyści wystąpią na scenie Filharmonii Częstochowskiej w niedzielę, 19 marca.

– 10 różnych indywidualności twórczych, 10 temperamentów, 10 odcieni tego jednego, najwspanialszego męskiego głosu, jakim jest tenor. W zupełnie nowym repertuarze pozwalającym jeszcze szerzej ujawnić ich talenty. Nasza tenorowa dziesiątka przypomni wszystkim, że najważniejsze są te „dni, których jeszcze nie znamy” oraz że liczą „godzin i lat”. Napotkanej dziewczynie potrafią rzucić bukiet róż z okrzykiem „Bella ciao” albo „Sex bomb”. Nie ma dla nich granic stylów i gatunków muzycznych, ani nawet granic państwowych. Śpiewają o Walencji, Ukrainie… – zapowiada organizator wydarzenia.

Tylko w tym miesiącu 10 Tenorów odwiedziło m.in. Płock, Koszalin, Gdańsk czy Słupsk. Oto przykładowe recenzje ze strony www.kupbilecik.pl.

„Jest to moje kolejne spotkanie z Tenorami. Jestem zachwycona. Dobór repertuaru zapewnia rozrywkę na wysokim poziomie.”

„Wspaniały koncert. Piękne melodię a wykonanie w najwyższej jakości. Wspaniali artyści.”

„Było wesoło, nastrojowo i wzruszająco. Rewelacyjny prowadzący, lider zespołu wprowadzał nas w kolejne utwory z wielką klasą i poczuciem humoru Zróżnicowany repertuar pozwolił na te fale doznań, podróż muzyczna była wspaniała.”

„Wspaniały koncert, pełen niesamowitych wrażeń i doznań artystycznych, a przy tym dobra zabawa za sprawą samych cudownych wykonawców, którzy potrafili rozbawić i rozkołysać całą widownię.”

"Wspaniały koncert. Piękne głosy". 10 Tenorów znów w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Niedzielny koncert rozpocznie się o godz. 18. Bilety kosztują 145 i 125 zł. Można je kupić w kasie filharmonii (tel. 795 451 438) oraz za pośrednictwem stron www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl i www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe i informacje: tel. 737 567 014. Więcej na: agencjabrussa.pl.

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert Nagrody ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wygrać zaproszenie na występ 10 Tenorów?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „10 Tenorów”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 marca od godz. 9 do 15 marca do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 16 marca do godz. 22.

10 Tenorów wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Koncert już 19 marca. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
10 Tenorów

Regulamin konkursu “10 Tenorów”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 14 marca 2023 r. od godz. 9 do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert 10 Tenorów, który odbędzie się 19 marca o godz. 18 w Filharmonii Częstochowskiej, dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wygrać zaproszenie na występ 10 Tenorów?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “10 Tenorów”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 marca od godz. 9 do 15 marca do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 16 marca do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 14 marca 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2023 r. i obowiązuje do 15 marca 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.