fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeWczujmy się w klimat! Częstochowa ma plan.

Wczujmy się w klimat! Częstochowa ma plan.

 

Powstał „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Częstochowy do roku 2030”. Nasze miasto było jednym z 44 w Polsce, które przystąpiło do projektu realizowanego przez Ministra Środowiska w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

7 sierpnia 2015 roku, w ramach porozumienia zawartego między Miastem Częstochowa a Ministrem Środowiska, Częstochowa jako jedno z 44 miast przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministra Środowiska w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Powołano Zespół Miejski ds. opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, który współpracował z bezpośrednim wykonawcą dokumentu dla Częstochowy tj. ARCADIS Sp. z o.o. Kraków. W wyniku prowadzonych prac powstał „Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Częstochowy do roku 2030”

Dokument ten jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, który dotyczy zmieniającego się klimatu, a wraz z nim potrzebą adaptacji miast w aspekcie nadchodzących zmian oraz przewidywanych skutków – powiedział Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.
Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację działań adaptacyjnych w czterech najbardziej wrażliwych sektorach/ obszarach miasta. Są nimi: zdrowie publiczne/ grupy wrażliwe, transport, gospodarka wodna oraz energetyka.

Plan adaptacji ma na celu przystosowanie Częstochowy do zmian klimatu, zmniejszenie jej podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych– mówi Andrzej Szczerba. – Posiadanie takiego dokumentu może ułatwić miastu pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Dzięki realizacji projektu, po raz pierwszy w Polsce w jednolity sposób zidentyfikowano zagrożenia miast związane ze zmianami klimatu oraz wyodrębniono sektory i obszary najbardziej podatne na zmiany klimatu. Dla 44 miast w Polsce przygotowano plany adaptacji do zmian klimatu, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort życia w miastach.

9 stycznia 2019 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca realizację projektu Ministerstwa Środowiska ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska Paweł Sałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, a także eksperci zaangażowani w realizację projektu, przedstawiciele miast – partnerów projektu. Dyskusja koncentrowała się na roli samorządów, przedsiębiorców i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje zmian klimatu, a także na rozwiązaniach, dzięki którym miasta mogą lepiej przystosować się do zagrożeń klimatycznych występujących obecnie i spodziewanych w przyszłości.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji oparte zostało na innowacyjnym podejściu zmierzającym do określenia najbardziej efektywnych działań przystosowawczych i ochronnych przed skutkami występujących już i prognozowanych zmian klimatu (temperatury ekstremalne, fale upałów, intensywne opady deszczu, burze i wichury, powodzie miejskie i od strony rzek). Prace nad opracowaniem planów adaptacji do zmian klimatu trwały dwa lata.

Wspólnie z samorządami miast, których mieszkańcy stanowią ponad 30% ludności kraju, wypracowano strategiczne rozwiązania pozwalające na zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast do skutków zmian klimatu oraz zwiększające poziom świadomości mieszkańców w tym zakresie. Korzyści społeczne i gospodarcze, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia w mieście to cele, które dzięki wdrożeniu opracowanych planów adaptacji zostaną zrealizowane do roku 2030.

Podczas konferencji eksperci podkreślali, że adaptacja służy poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Działania adaptacyjne, podejmowane w miastach wymagają z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. W skład konsorcjum wchodzi: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma konsultingowo-inżynierska Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

(UM Częstochowa)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -