Tylko do jutra można zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach. Co warto wiedzieć przed wyborami

0
170

Do 16 czerwca, czyli do jutra osoby, które nie mają możliwości osobistej wizyty w lokalu wyborczym 28 czerwca, mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Należy to zrobić w miejscowym urzędzie gminy. W przypadku Częstochowy jest to Urząd Miasta Częstochowy.


Nieco dłużej, bo do 19 czerwca wyborca może zgłosić chęć udziału w głosowaniu przez pełnomocnika. Z wnioskiem takim mogą wystąpić osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy najpóźniej do 19 czerwca 2020 r.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta, w którym mieszka wyborca lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub — w szczególnych przypadkach — od dwóch.
Wniosek może być złożony pocztą lub przez dowolną osobę. Musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.
Do 22 czerwca można sprawdzić, czy widniejmy w spisie wyborców. W Częstochowie listy wyborców znajdują się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5, I piętro, pokój nr 111.

Do przyszłego poniedziałku jest także czas, aby dopisać się do listy wyborców. Warto pamiętać, że gdy dopiszemy się do danej listy wyborców poza naszym miejscem zamieszkania, będziemy musieli tam głosować zarówno w pierwszej, jak i w drugiej, jeśli do niej dojdzie, turze wyborów Prezydenta RP.


Kto wie, że w dniu wyborów będzie poza swoim miejscem zamieszkania może pobrać w swojej gminie zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 26 czerwca
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.


Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w swoim miejscu zamieszkania. Posiadając takie zaświadczenie wyborca może oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here