fbpx
Targi budowlane, wyposażenia wnętrz i nieruchomości Częstochowa
Strona głównaKultura i rozrywka"Testosteron"- kultowa komedia w teatralnej odsłonie na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy...

„Testosteron”- kultowa komedia w teatralnej odsłonie na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

W niedzielę, 2 kwietnia tytuł rozsławiony przez kinową komedię, zobaczymy na scenie Filharmonii Częstochowskie. „Testosteron” Andrzeja Saramonowicza wyreżyserowali Maciej Wierzbicki i Adam Krawczuk. Organizator wydarzenia – Impresariat Adria Art – ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie. Można je wygrać w konkursie.

Najpierw była sztuka teatralna autorstwa Andrzeja Saramonowicza. W 2007 r. rozsławiła ją filmowa ekranizacja, w której główne role zagrali m.in. Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz Karolak i Tomasz Kot.

Teraz pełna tytułowego testosteronu męska ekipa powraca w nowej teatralnej realizacji. Po przebojach „Goło i wesoło” oraz „Nerwicy natręctw” Teatr Gudejko zaprasza na jedną z najbardziej kontrowersyjnych, polskich komedii.

"Testosteron"- kultowa komedia w teatralnej odsłonie na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 1
„Testosteron” (mat. Impresariatu Adria Art)

-Jak zapanować nad swoimi hormonami, nie dać się wykorzystać kobietom, a przede wszystkim – jak być mężczyzną we współczesnym świecie? Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć męska część osób przybyłych na ślub Kornela, gdzie niedoszły Pan młody usłyszał sakramentalne „nie”. Tragikomiczna okoliczność, obsceniczne żarty i opary alkoholu sprowokują bohaterów do przemyśleń o damsko-męskich relacjach i własnej naturze, wykorzystując do tego historie z własnego życia, ale również Naukę. Przez duże N! – czytamy w zapowiedzi spektaklu.

„Testosteron” w reżyserii Macieja Wierzbickiego i Adama Krawczuka zawita do Częstochowy. Spektakl zobaczymy w niedzielę, 2 kwietnia o godz. 18 na scenie filharmonii. Pierwszy z reżyserów wystąpi jako Stavros, czyli senior rodu. Niedoszłym panem młodym będzie Jędrzej Hycnar. W roli kelnera Tytusa zobaczymy Michała Meyera, muzyka Fistacha zagra Fabian Kocięcki, a w dziennikarza Tretyna wcieli się Tomasz Drabek. Obsadę zamykają: Janis (zamiennie grają go Adam Serowaniec i Damian Kulec) i Robak (w tej roli zamiennie Adrian Brząkała i Przemysław Wyszyński).

"Testosteron"- kultowa komedia w teatralnej odsłonie na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Testosteron” (mat. Impresariatu Adria Art)

W marcu „Testosteron” gościł już m.in. w Gorzowie Wielkopolskim oraz Warszawie. Oto kilka recenzji widzów: „Super przedstawienie, dobra komedia , chyba lepsza niż film”, „Fantastyczne przedstawienie. Cudowna komedia. Wspaniała gra aktorów. Świetnie spędzony czas”, „Świetna komedia, trochę pikantna. Można się pośmiać. Polecam”… (więcej opinii można przeczytać na adria-art.pl). Bilety kosztują 70, 90, 110 oraz 140 zł i można je kupić TUTAJ.

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

"Testosteron"- kultowa komedia w teatralnej odsłonie na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Testosteron” (mat. Impresariatu Adria Art)

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na ten spektakl. Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, uzasadniając wybór:

Którego z bohaterów komedii „Testosteron” lubisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Testosteron”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 22 marca od godz. 9 do 23 marca do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 24 marca do godz. 21.

Regulamin konkursu “Testosteron”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 22 marca 2023 r. od godz. 9 do 23 marca 2023 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Testosteron”, który odbędzie się 2 kwietnia godz. 18 w Filharmonii Częstochowskiej dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Którego z bohaterów komedii „Testosteron” lubisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając “Testosteron”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 22 marca od godz. 9 do 23 marca do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 24 marca do godz. 21.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 22 marca 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2023 r. i obowiązuje do 23 marca 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -