fbpx

Teatralna „Grupa krwi” po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Mamy zaproszenia dla Czytelników [KONKURS]

Doskonały spektakl w reżyserii Agaty Biziuk miał premierę we wrześniu 2022 r. Teraz zobaczymy go po raz pierwszy w nowym sezonie. Spektakle zaplanowano na 30 września i 1 października. Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników zaproszenia dla oba terminy. Można je wygrać w konkursie.

Gdy „Grupa krwi” 10 września 2022 r. zadebiutowało na afiszu Teatru im. A. Mickiewicza, była to polska prapremiera (pisaliśmy o niej TUTAJ). Za sukcesem tego tytułu stoją: Agata Biziuk– charyzmatyczna reżyserka i wykładowczyni, która tworzyła wiele spektakli docenianych i nagradzanych w całej Polsce (a od sezonu 2023/2024 została konsultantką programowo-artystyczną częstochowskiej instytucji) oraz Anna Wakulik – dramatopisarka, autorka scenariuszy teatralnych, telewizyjnych i radiowych oraz finalistka i laureatka prestiżowych konkursów dramatopisarskich.

Teatralna "Grupa krwi" po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Mamy zaproszenia dla Czytelników [KONKURS] 2
„Grupa krwi” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. A. Mickiewicza)

Obie twórczynie, mimo że znały się od lat, w Częstochowie po raz pierwszy współpracowały na linii reżyser – dramaturg. Obie były już wtedy znane częstochowskiej publiczności. Pierwsza jako reżyserka i scenarzystka spektaklu Fundacji Teatr Papahema „Skłodowska. Radium Girl”, a druga – autorka „Zażynek” – AudioTeatru zrealizowanego przez Teatr im. A. Mickiewicza i Teatr Nowy w Częstochowie.

O czym opowiedziały w „Grupie krwi”? I tak w dworku między „Gdańskiem, Gorzowem, Białymstokiem a Krakowem” spotykają się dwie pary rodzeństwa: Rita i Michał oraz Anna i Michał 2. Widzą się po raz pierwszy w życiu. Powód tego spotkania to podział majątku. Do przejęcia jest dworek, który stał się współwłasnością w wyniku rzekomego mezaliansu popełnionego przez przodków obu par. Jedna z nich ma korzenie szlacheckie, druga – chłopskie. Spotykają się dzień przed procesem spadkowym, aby na sali sądowej uniknąć „pretensji, animozji, żartów podszytych jadem, nerwowych parsknięć”.

Teatralna "Grupa krwi" po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Mamy zaproszenia dla Czytelników [KONKURS] 3
„Grupa krwi” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. A. Mickiewicza)

Dość szybko okazuje się jednak, że wszelkie próby znalezienia wspólnego języka i porozumienia są niemożliwe. Dramat Anny Wakulik skłania do refleksji nad kwestią tożsamości.

Obsadę tworzą: Rita – Agata Ochota-Hutyra, Michał – Maciej Półtorak, Anna -– Helena Radzikowska (gościnnie),Michał 2 – Maciej Szymon Cempura (gościnnie).

Teraz „Grupa krwi” zaprezentowana zostanie po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Spektakle zaplanowano na sobotę, 30 września i niedzielę, 1 października na godz. 19. Bilety – parter normalne: 40zł, ulgowe: 35zł, balkon normalne: 35zł, ulgowe 30zł. Można je kupić na stronie www.teatr-mickiewicza.pl, a także w kasie teatru.

Teatralna "Grupa krwi" po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Mamy zaproszenia dla Czytelników [KONKURS] 4
„Grupa krwi” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. A. Mickiewicza)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników po jednym podwójnym zaproszenie na spektakl grany 30 września i 1 października. By o nie zagrać, dokończ zdanie:

Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Grupa krwi”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Grupa krwi- sobota” lub „Grupa krwi – niedziela” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 27 września od godz. 10 do 28 września do godz. 10.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 29 września do godz. 22.

Teatralna "Grupa krwi" po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Mamy zaproszenia dla Czytelników [KONKURS] 5
„Grupa krwi” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. A. Mickiewicza)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 27 września 2023 r. od godz. 10.00. do dnia 28 września 2023 r. do godz. 10.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

Teatralna "Grupa krwi" po raz pierwszy w sezonie 2023/2024. Mamy zaproszenia dla Czytelników [KONKURS] 6
„Grupa krwi” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. A. Mickiewicza)

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl “Grupa krwi”, który odbędzie się 30 września i jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Grupa krwi”, który odbędzie się 1 października.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie: Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Grupa krwi”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Grupa krwi – sobota” lub „Grupa krwi– niedziela”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 27 września od godz. 10 do 28 września do godz. 10.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 29 września od godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 27 września 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2023 r. i obowiązuje do 28 września 2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com

6.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.