fbpx

„Szalone nożyczki” powracają na scenę Filharmonii Częstochowskiej [KONKURS]

Impresariat Adria Art znów zaprosi do Częstochowy lubianą komedię „Szalone nożyczki”. Tytuł wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa zobaczymy 21 maja o godz. 15.30 i 18.30. Organizator wydarzenia ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie na późniejszą godzinę. Można je wygrać w konkursie.

Ten tytuł gościł już w Częstochowie w styczniu tego roku. Bilety szybko się wyprzedały, więc na życzenie publiczności „Szalone nożyczki” powracają.

Przypomnijmy, że to najnowsza odsłona spektaklu wpisanego do Księgi Rekordów Guinnessa. Punktem wyjścia jest kultowy scenariusz „Szalone nożyczki” – utwór cieszący się powodzeniem w najlepszych teatrach komediowych świata już od ponad 50 lat.

"Szalone nożyczki" powracają na scenę Filharmonii Częstochowskiej [KONKURS] 2
„Szalone nożyczki” (mat. Adria Art)

I tak energiczny i przebojowy fryzjer prowadzi salon w lokalu wynajętym od pani Izabeli. Kiedy artysta fryzur zajmuje się plejadą barwnych charakterów, dochodzi do skandalu – okazuje się, że właścicielka lokalu nie żyje… Detektywi mają nie lada wyzwanie, by rozwiązać kryminalną zagadkę: kto zabił?! Wszyscy obecni w salonie mieli motyw, ale nikt nie przyznaje się do zbrodni. Wtedy do akcji wkracza publiczność…

-Interakcja publiczności z aktorami oraz towarzyszący wszystkiemu humor sięgają zenitu. To, jaki będzie finał, pozostaje w rękach widzów – ten spektakl nigdy nie kończy się tak samo! „Szalone nożyczki” to magnetyczna, elektryzująca i budząca podziw komedia, która podbiła sceny całego świata. To także świetnie skrojone postaci i doskonałe aktorstwo. Zarezerwuj bilety i przeżyj niezapomnianą zabawę w towarzystwie gwiazd! – zaprasza organizator wydarzenia Impresariat Adria Art.

„Szalone nożyczki” powrócą do Filharmonii Częstochowskiej w niedzielę, 21 maja, Komedia będzie grana o godz. 15.30 i 18.30.

Na scenie wystąpią: Przemysław Cypryański, Maciej Wilewski, Marta Lewandowska, Leszek Stanek, Katarzyna Polewany i Michał Piróg. Bilety kosztują 60, 80 zł, 110 i 140 zł. Można je kupić TUTAJ.

A to czy warto, potwierdza jedna z opinii widzów, którzy mieli okazję obejrzeć „Szalone nożyczki” na scenie Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie: „Kolejny godny polecenia spektakl. Dużo śmiechu, szczególnie od momentu, gdy do akcji wkracza publiczność”.

"Szalone nożyczki" powracają na scenę Filharmonii Częstochowskiej [KONKURS] 3
„Szalone nożyczki” (mat. Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl grany o godz. 18.30 Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś zobaczyć spektakl „Szalone nożyczki”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Szalone nożyczki”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 18 maja od godz. 9 do 18 maja do godz. 22.

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 19 maja do godz. 20.

"Szalone nożyczki" powracają na scenę Filharmonii Częstochowskiej [KONKURS] 4
„Szalone nożyczki” (fot. Impresariat Adria Art)

Regulamin konkursu “Szalone nożyczki”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2023 r. od godz. 9.00. do dnia 18 maja 2023 r. do godz. 22.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Szalone nożyczki” który odbędzie się 21 maja o godz. 18.30 w Filharmonii Częstochowskiej, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś zobaczyć spektakl „Szalone nożyczki”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Szalone nożyczki, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 18 maja od godz. 9 do 18 maja do godz. 22.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 19 maja do godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 18 maja 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r. i obowiązuje do 19 maja 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.