fbpx
Targi budowlane, wyposażenia wnętrz i nieruchomości Częstochowa
Strona głównaKultura i rozrywkaW weekend w częstochowskim teatrze rządzi "Skłodowska. Radium Girl". Mamy zaproszenia!

W weekend w częstochowskim teatrze rządzi „Skłodowska. Radium Girl”. Mamy zaproszenia! [KONKURS]

26 i 27 lutego o godz. 16 Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na spektakl „Skłodowska. Radium Girl”. To produkcja Fundacji Teatr Papahema. Dla Czytelników mamy po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy dzień.

Częstochowska premiera spektaklu Fundacji Teatr Papahema miała miejsce w grudniu ubiegłego roku na Scenie Kameralnej im. Iwo Galla. Niezależny teatr założony został w 2014 r. przez czworo ówczesnych studentów roku dyplomowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, których połączyły podobny gust i poczucie humoru – Paulinę Moś, Helenę Radzikowską, Pawła Rutkowskiego oraz częstochowianina Mateusza Trzmiela.

Młodzi aktorzy (których kilkakrotnie oglądaliśmy już na deskach Teatru im. A. Mickiewicza),  z powodzeniem łączą klasykę ze współczesną wrażliwością, środki teatru aktorskiego z bogactwem języka teatru formy, żart i dystans z poważną refleksją na temat otaczającej rzeczywistości.

W weekend w częstochowskim teatrze rządzi "Skłodowska. Radium Girl". Mamy zaproszenia! [KONKURS] 1
„Skłodowska. Radium Girl” (fot. Bartek Warzecha)

Dodajmy, że Fundacja Teatr Papahema zrealizowała dotychczas 12 spektakli. Wśród nich jest właśnie „Skłodowska. Radium Girl” w reżyserii cenionej Agaty Biziuk. „Newsweek” nazwał to przedstawienie „Szaloną rewią o Skłodowskiej-Curie”.

– W latach 20. ubiegłego wieku setki kobiet pracujących w amerykańskich fabrykach zmarły na chorobę popromienną. Malując cyfry na tarczach zegarków, aby przyśpieszyć pracę, lizały pędzle ze świecącą farbą zawierającą ogromne ilości radu. Teraz te Radowe Dziewczyny wracają na scenę, żeby uczcić wielką Uczoną – przecież wiele osób udało się wyleczyć dzięki jej odkryciom. Ale historia naukowego postępu i jego konsekwencje to tylko jeden z wątków spektaklu o Marii Skłodowskiej-Curie – pisał w swojej recenzji Michał Centkowski.

W weekend w częstochowskim teatrze rządzi "Skłodowska. Radium Girl". Mamy zaproszenia! [KONKURS] 2
„Skłodowska. Radium Girl” (fot. Bartek Warzecha)

W tej realizacji postać noblistki wykorzystano do tego, by przewrotnie opowiedzieć o wolności, respektowaniu praw kobiet, przekraczaniu granic, kategoryzowaniu ludzi i naruszaniu ich prywatności.

– To nietypowy spektakl, który zachęca do zapoznania się z biografią Marii Skłodowskiej-Curie, ale w niesztampowy sposób. To wielowątkowy materiał, każdy z nas przez chwilę wciela się w noblistkę, nawet i panowie, w tym i ja mam okazję dzierżyć tę charakterystyczną suknię Marii – mówi Mateusz Trzmiel. – Jest w tym trochę punku, hard-rocka, romansu, typowo reportażowego teatru, absurdu… To prawdziwy kolaż konwencji – zaznacza.

Najbliższą okazją do zobaczenia „Skłodowskiej” będą 26 i 27 lutego. W oba te dni Teatr im. A. Mickiewicza zaprosi na spektakl o godz. 16. Bilety normalne kosztują 35 zł, a ulgowe – 30 zł. Sprzedaż prowadzona jest w kasie przy ul. Kilińskiego 15 oraz za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl.

W weekend w częstochowskim teatrze rządzi "Skłodowska. Radium Girl". Mamy zaproszenia! [KONKURS] 3
„Skłodowska. Radium Girl” (fot. Bartek Warzecha)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników po jedynym podwójnym zaproszeniu na spektakle grane 26 i 27 lutego o godz. 16. By o nie zagrać, dokończ zdanie:

Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Skłodowska. Radium Girl”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając (w zależności od wybranego terminu) “Skłodowska. Radium Girl– 26 lutego” lub “Skłodowska. Radium Girl – 27 lutego” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 21 lutego od godz. 18 do 22 lutego do godz. 18.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 23 lutego do godz. 20.

W weekend w częstochowskim teatrze rządzi "Skłodowska. Radium Girl". Mamy zaproszenia! [KONKURS] 4
„Skłodowska. Radium Girl” (fot. Bartek Warzecha)

Regulamin konkursu “Skłodowska. Radium Girl”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr im. Mickiewicza.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

W weekend w częstochowskim teatrze rządzi "Skłodowska. Radium Girl". Mamy zaproszenia! [KONKURS] 5
„Skłodowska. Radium Girl” (fot. Bartek Warzecha)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 18.00. do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 18.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest są jedno podwójne zaproszenia na spektakl “Skłodowska. Radium Girl“, który odbędzie się 26 lutego o godz. 16 oraz 27 lutego o godz. 16.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie: Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Skłodowska. Radium Girl”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Skłodowska. Radium Girl”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 26 lutego od godz. 18 do 27 lutego od godz. 18.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 23 lutego od godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 21 lutego 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 r. i obowiązuje do 22 lutego 2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -