fbpx

Rockowizna w Krakowie z Kultem, T.Love i Organkiem. Mamy dla Czytelników karnet! [KONKURS]

W piątek, 25 sierpnia w Krakowie rozpocznie się dwudniowy Festiwal Rockowizna. Na scenie wystąpią m.in. Kult, T.Love, Organek, Big Cyc i Nocny Kochanek. Organizator imprezy Visual Production sp. z o.o. ufundował dla Czytelników jeden podwójny karnet dwudniowy. Można go wygrać w konkursie.

Przypomnijmy: rok temu dotychczasową ofertę letnich festiwali wzbogaciła spora dawka rockowych brzmień. Wszystko za sprawą „Rockowizna Festiwal”, za organizację którego odpowiada firma Visual Production sp. z o.o. (www.visualproduction.pl). Ideą imprezy jest siła łączenia pokoleń pod sceną i na scenie. Dzięki doskonałej organizacji i obecności legend polskiej muzyki impreza szybko skradła serca publiczności.

Nie dziwi więc, że wydarzenie doczekało się kontynuacji. Tym razem „Rockowizna 2023” obejmie dwa wakacyjne weekendy. Już niebawem (tj. od 18 do 19 sierpnia) zawita do Poznania i zielonych terenów Lotniska Poznań-Ławica. Potem – od 25 i 26 sierpnia zagości w Krakowie, na terenie zlokalizowanym przy Tauron Arenie Kraków. Ta druga propozycja z pewnością najbardziej zainteresuje mieszkańców Częstochowy i naszego regionu.

Rockowizna w Krakowie z Kultem, T.Love i Organkiem. Mamy dla Czytelników karnet! [KONKURS] 2

Fanów rockowych brzmień znów czeka doskonała, łącząca pokolenia muzyka, szeroki repertuar: od sentymentalnej podróży w czasie po współczesne rockowe brzmienia oraz fantastyczna, klimatyczna atmosfera.

Program koncertów w obu miastach jest dokładnie taki sam. Pierwszego dnia, czyli w piątek serię występów o godz. 16 rozpocznie Big Cyc. O godz. 17.20 zagra Sztywny Pal Azji, a o godz. 18.40 – Łydka Grubasa. Na godz. 20 zaplanowano koncert zespołu Blenders, a na godz. 21.30 – Organka. Na finał, tj. o 23 koncertować ma T.Love, na czele którego stoi częstochowianin Zygmunt „Muniek” Staszczyk.

Rockowizna w Krakowie z Kultem, T.Love i Organkiem. Mamy dla Czytelników karnet! [KONKURS] 3
Rockowizna 2023

W sobotę koncertowanie również rozpocznie się o godz. 16, a tym razem pierwsza na scenie będzie grupa Pull The Wire. O godz. 17.20 zagra Zenek Kupatasa, a o godz. 18.40 – Mery Spolsky. Z kolei o godz. 20 wystąpi happysad, a o godz. 21.30 – Kult. Festiwal zakończy koncert grupy Nocny Kochanek, który zaplanowano na godz. 23.20.

Sprzedaż biletów trwa! Karnet dwudniowy kosztuje 279 zł, a bilet na jeden dzień 179 zł. Oba warianty można kupić za pośrednictwem stron www.visualproduction.pl, ebilet.pl, eventim.pl, kupbilecik.pl oraz biletyna.pl.

Wygraj karnety na festiwal w Krakowie!

Rockowizna w Krakowie z Kultem, T.Love i Organkiem. Mamy dla Czytelników karnet! [KONKURS] 4
Rockowizna (fot. Visual Production)

Firma Visual Production sp. z o.o. przekazała dla Czytelników jeden podwójny dwudniowy karnet na Festiwal Rockowizna, który obędzie się w Krakowie.

By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając wybór):

Jaką piosenkę z repertuaru zespołów występujących podczas Rockowizny chciałbyś/chciałabyś usłyszeć najbardziej?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Rockowizna, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 12 sierpnia od godz. 11 do 14 sierpnia do godz. 20.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 15 sierpnia do godz. 22.

Rockowizna w Krakowie z Kultem, T.Love i Organkiem. Mamy dla Czytelników karnet! [KONKURS] 5
Rockowizna (fot. Visual Production)

Regulamin konkursu “Rockowizna”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Visual Production sp. z o.o.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 12 sierpnia 2023 r. od godz. 11.00. do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 20.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jeden podwójny karnet na na Festiwal Rockowizna, który odbędzie się w Krakowie w terminie od 25 do 26 sierpnia dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Jaką piosenkę z repertuaru zespołów występujących podczas Rockowizny chciałbyś/chciałabyś usłyszeć najbardziej?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Rockowizna”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 12 sierpnia od godz. 11 do 14 sierpnia do godz. 11.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę,
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 15 sierpnia do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 12 sierpnia 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2023 r. i obowiązuje do 14 sierpnia 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.