fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaUncategorizedRegion. Jak zapobiegać suszy w rolnictwie? KRIR ma plan

Region. Jak zapobiegać suszy w rolnictwie? KRIR ma plan

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W ww. instrumencie wsparcia wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 mln euro. W ramach tego obszaru wsparcia rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na:

  • wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych),
  • modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody),
  • modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.

W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli jeśli dotychczas nie był zainstalowany), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji. Pomoc będzie przyznawana jeżeli inwestycja spełni wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej inwestycji, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i prawa wodnego. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, na operacje związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 000 zł, przy czym pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 000 zł.

Dotychczas odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy, tj. w terminie 28.09.2017 r. – 27.10.2017 r. oraz 05.11.2018 r. – 04.12.2018 r., w których spółki wodne lub ich związki złożyły 184 wnioski o przyznanie pomocy. Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy planowany jest jesienią tego roku.

W związku z dużymi potrzebami utrzymania urządzeń melioracyjnych, dokonano zmiany PROW 2014-2020, w celu zwiększenia limitu pomocy na jednego beneficjenta, będącego spółką wodną lub związkiem spółek wodnych z 500 000 zł do 1 000 000 zł w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu uwzględnienia ww. zmiany.

Głównym celem Programu będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. Program uwzględniać będzie wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. Program obejmie także retencję krajobrazową oraz glebową.W ramach Programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z uwzględnieniem m.in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna.

W Założeniach do Programu przewiduje się m.in.:

  • realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych,
  • promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową,
  • realizacja i odtwarzanie stawów hodowlanych,
  • przywracanie oraz nadawanie funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym.

W toku prowadzonych uzgodnień, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało uwzględnienie w Założeniach do Programu realizacji nowych systemów melioracyjnych nawadniających i nawadniająco-odwadniających.

(źródło: krir.pl)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -