fbpx
Strona głównaDomInwestycjeCzęstochowa: Do 14 kwietnia potrwa przetarg na budowę połączenia ul. Korfantego z...

Częstochowa: Do 14 kwietnia potrwa przetarg na budowę połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie prowadzi przetarg na budowę połączenia ul. Korfantego z ul. Bugajską, która lepiej skomunikuje tereny przemysłowe z DK-46. Poprawi też rowerowe połączenie miasta z terenami jurajskimi.

Zadanie „Budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” zakłada budowę drogi na ul. Korfantego o długości 1,8 km, stanowiącej nowe połączenie z drogą krajową DK-46, czyli ul. Bugajską. Inwestycja ma usprawnić komunikację terenów inwestycyjnych i zakładów produkcyjnych z drogą krajową oraz z gminami sąsiednimi, a także zwiększyć wygodę przejazdu rowerem między Częstochową a Olsztynem.

Miasto uzyskało na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Miejski Zarząd Dróg szuka obecnie wykonawcy zadania. Ogłosił w marcu przetarg, który zostanie rozstrzygnięty w drugiej połowie kwietnia. Inwestycja obejmuje budowę drogi łączącej ul. Korfantego z ul. Bugajską o długości 1,8 km od Skweru Lotników do ul. Bugajskiej, 2 łącznic o długościach 197 i 234 m oraz przebudowę drogi krajowej DK-46 na długości 345 m.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz zabezpieczeniem skarp nasypu okrywą z materiałów biodegradowalnych, budowę wiaduktu kolejowego na trasie relacji Częstochowa – Kielce, zlokalizowanego w ciągu projektowanej drogi. Wiadukt ma powstać o konstrukcji dwuprzęsłowej żelbetowej, o długości 29,95 m i szerokość konstrukcji 7,4 m. W związku z wiaduktem wykonawca inwestycji zawrze porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ponadto ma zostać wykonana konstrukcja jezdni, poboczy, ciągów pieszo rowerowych, chodników, zatok autobusowych projektowanej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym łącznika Korfantego z Bugajską, o długości 1810 m – drogi klasy „Z”, z jezdnią o szerokości 7 m (szerokość pasa ruchu 3,5 m), poboczem o szerokości 1 m, zieleńcem o szerokości 3,5 m, ciągiem pieszo – rowerowym o szerokości 4 m z betonu asfaltowego oraz chodnikiem, odcinka drogi DK 46 – ul. Bugajskiej (345 m), drogi klasy GP o szer. pasa ruchu 3,5 m oraz dwóch łącznic dwupasowych, dwukierunkowych (długości 197 m i 234 m) – jezdnie z opaskami szerokości 8 m, w tym szerokość pasa ruchu 3,5 m;

Wykonana zostanie także budowa wiaduktu drogowego w ciągu projektowanej łącznicy nr 2 nad ścieżką pieszo – rowerową, o konstrukcji jednoprzęsłowej żelbetowej. Długość obiektu wyniesie 14,2 m, a szerokość konstrukcji wiaduktu 24 m. Przetargowi podlega także budowa przepustu o konstrukcji żelbetowej długości 27 m i szerokości konstrukcji przepustu 1,86 m i budowa półsamoczynnego systemu przejazdowego na nowobudowanym skrzyżowaniu drogi z bocznicą. W skład systemu wchodzą napędy rogatkowe, sygnalizatory drogowe, lokalne stanowisko obsługi z pulpitem nastawczym, oraz przejazd kolejowy z płyt betonowych.

Wykonane zostaną odcinki kanału deszczowego wraz z zabudową wpustów deszczowych, rowy chłonne wzdłuż DK oraz zostaną zaprojektowane łącznice, odbędzie się też budowa dwóch zbiorników chłonno-odparowujących i przebudowa istniejących zbiorników bezodpływowych. Ma zostać zrobiona również przekładka istniejącej sieci wodociągowej, kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami branży drogowej i wykonany bypass na istniejącej magistrali wodociągowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Bugajskiej.

Powstanie też przekładka sieci gazowych wysokiego ciśnienia. Zwycięzcy przetargu będą musieli podjąć się również budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy kabli oświetleniowych, przebudowy kanalizacji kablowej, kabli światłowodowych, kabli ziemnych miedzianych, budowy kanału technologicznego o długości 2,5 km. Zamontują dwie wiaty przystankowe i wykonają roboty wykończeniowe, w tym obsianie trawą pasów zieleni. Powstaną nasadzenia drzew i krzewów oraz dwuletnia pielęgnacja pogwarancyjna nasadzeń i zostanie wykonane poziome i pionowe oznakowanie drogi, w ramach wprowadzenia docelowej organizacji ruchu oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ofertę przetargową wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zamówień publicznych, w terminie do 14 kwietnia 2022 r., do godziny 10.30.

LNŚ/UM Częstochowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -