fbpx

„Porwanie” w reżyserii Artura Barcisia wraca do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS]

W sobotę, 11 marca do Częstochowy powróci najnowszy spektakl w reżyserii Artura Barcisia. „Porwanie” zobaczymy tym razem na scenie Klubu Politechnik. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie, które ufundował Impresariat Adria Art. Można je wygrać w specjalnym konkursie.

Ten tytuł po raz pierwszy zobaczyliśmy w kwietniu 2022 r. „Porwanie” zrobiło w Częstochowie furorę, a bilety szybko się wyprzedały.

-„Porwanie” nie jest typową komedią kryminalną. To opowieść o grupie amatorów, którzy chcą być zawodowcami. Porywają człowieka i nie wiedzą, co z nim zrobić. Mają słuszny cel, ważne podstawy, aby tego przestępstwa dokonać, ale potem trzeba z tej sytuacji jakoś wybrnąć. Zrobić to z korzyścią dla siebie i przy tym nikogo nie skrzywdzić. Bo to są dobrzy ludzie. I to wszystko razem jest bardzo śmieszne. Zakończenia nie zdradzamy, bo bardzo chętnie przyjedziemy ponownie z tym tytułem do Częstochowy – mówił przy okazji ubiegłorocznego spektaklu Artur Barciś w rozmowie, która ukazała się w dodatku „Czas na kulturę!”.

„Porwanie” w reżyserii Artura Barcisia wraca do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
„Porwanie” (fot. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie)

Nie tylko artysta liczył na powtórkę, ale także i widzowie. Na ich życzenie Impresariat Adria Art, znów sprowadzi najnowszą komedię w reżyserii Artura Barcisia.

Tym razem „Porwanie” zobaczymy z sobotę, 11 marca o godz. 16 i 19 na scenie Klubu Politechnik (al. Armii Krajowej 23/25). To komedia kryminalna o bohaterze, który w obliczu widma bankructwa decyduje się na szalone rozwiązanie swoich kłopotów.

Jaki jest sekret sukcesu tego tytułu? Wyjaśnił to sam Barciś.

-Dokładnie wiem, kiedy publiczność będzie się śmiała. Trzeba dać im wtedy chwilę na te emocje i dopiero pociągnąć akcję dalej. W przeciwnym razie widzowie nie usłyszy tego, co aktor powiedział, bo będą się śmiali. To kwestie, które trzeba wiedzieć i tak wyreżyserować przedstawienie, żeby przypominało tort, który ma różne warstwy, pięknie wygląda i do tego jest bardzo smaczny.

Publiczność czeka nie tylko kryminalna intryga, ale i zaskakujące zwroty akcji. Nie brakuje również doborowej obsady. Oprócz reżysera w Częstochowie wystąpią: Barbara Kurdej-Szatan, Damian Kulec, Antoni Pawlicki i Maciej Perchuć.

Bilety kosztują: 60, 70, 90, 110 i 140 zł. Można je kupić TUTAJ.

„Porwanie” w reżyserii Artura Barcisia wraca do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 3
„Porwanie” (fot. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl grany o godz. 19. Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, uzasadniając wybór:

Którą rolę z dorobku Artura Barcisia cenisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Porwanie”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 6 marca od godz. 14 do 7 marca do godz. 14.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 8 marca do godz. 21.

Regulamin konkursu “Porwanie”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 6 marca 2023 r. od godz. 14 do 7 marca 2023 r. do godz. 14.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Porwanie”, który odbędzie się 11 marca o godz. 19 w Klubie Politechnik dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Którą rolę z dorobku Artura Barcisia cenisz najbardziej i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Porwanie”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 6 marca od godz. 14 do 7 marca do godz. 14.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 8 marca do godz. 21.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 6 marca 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2023 r. i obowiązuje do 7 marca 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.