fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywka"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten...

„Pannonica” na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS]

W czwartek, 21 października Teatr im. Mickiewicza zaprasza na spektakl „Pannonica” z Agnieszką Łopacką w roli głównej. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie. By o nie zagrać, należy wziąć udział w konkursie.

Premiera spektaklu „Pannonica” odbyła się w czerwcu tego roku. Była to ostatnia nowość, którą Teatr im. Mickiewicza zaproponował w sezonie 2020/2021. Przedstawienie powstało na podstawie książki „Baronowa jazzu” Hannah Rothschild w przekładzie Dobromiły Jankowskiej. Reżyserii podjął się Paweł Szumiec, który w sporym dorobku ma m.in. spektakle muzyczne takie jak „Neapol. Randez-vous 19.03” czy „Malavita. Ballada o mafii”. Twórca ten odpowiada również za tekst i opracowanie muzyczne. Cała realizacja powstała zaś z miłości do jazzu.

Kim była tytułowa Pannonica? To Kathleen Annie Pannonica de Koenigswarter, zmarła w 1988 r. mecenas muzyki jazzowej. Wielbicielka ekskluzywnych samochodów, pereł i futer. Właścicielka 300 kotów, które zapełniały jej manhattańską posiadłość. Kolorowy ptak, który porzucił bajeczną egzystencję i herbowe przywileje na korzyść wolności i życia na własny rachunek.

"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 1
Próba do spektaklu „Pannonica” w Teatrze im. Mickiewicza (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Główną bohaterkę gra Agnieszka Łopacka. Obsadę współtworzą również Maciej Półtorak jako Thelonious Monk – Maciej Półtorak oraz Waldemar Cudzik wcielający się w kilka postaci. Na scenie aktorom towarzyszy ceniony pianista jazzowy – Michał Rorat.

Najbliższa okazja, by zobaczyć spektakl Szumca, nadarzy się w czwartek, 21 października o godz. 18. Bilety kosztują 30 zł i można o nie pytać w kasie teatru przy ul. Kilińskiego 15. Sprzedaż prowadzona jest także za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl.

"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 2
Próba spektaklu „Pannonica” w Teatrze im. Mickiewicza (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Zagraj o podwójne zaproszenie!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na ten spektakl, które ufundował Teatr im. Mickiewicza. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wybrać się na spektakl „Pannonica”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Pannonica”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 października od godz. 14 do 15 października do godz. 14.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 16 października do godz. 10.

"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 3
Próba do spektaklu „Pannonica” w Teatrze im. Mickiewicza (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Regulamin konkursu “Pannonica

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr im. Adama Mickiewicza.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 4
Próba do spektaklu „Pannonica” w Teatrze im. Mickiewicza (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 14 października 2021 r. od godz. 14.00. do dnia 15 października 2021 r. do godz. 14.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 5
Próba do spektaklu „Pannonica” w Teatrze im. Mickiewicza (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Pannonica”, który odbędzie się 21 października o godz. 18 w Teatrze im. Mickiewicza , dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com: Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wybrać się na spektakl „Pannonica”? Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Pannonica”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 października od godz. 14 do 15 października do godz. 14.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 16 października do godz. 10.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

"Pannonica" na scenie Teatru im. Mickiewicza. Do wygrania podwójne zaproszenie na ten spektakl [KONKURS] 6
Próba spektaklu „Pannonica” w Teatrze im. Mickiewicza (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 14 października 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2021 r. i obowiązuje do 15 października 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -