fbpx
Strona głównaKultura i rozrywkaNajwiększe przeboje Lady Pank zabrzmią w Hali Sportowej Częstochowa. Mamy podwójne zaproszenie...

Największe przeboje Lady Pank zabrzmią w Hali Sportowej Częstochowa. Mamy podwójne zaproszenie na ten koncert [KONKURS]

Legendarny zespół Lady Pank wraca do Częstochowy, by ponownie wystąpić w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej. Koncert odbędzie się już 24 września o godz. 18 w ramach trasy „Słońcem opętani”. Organizator wydarzenia – Impresariat Adria Art ufundował jedno podwójne zaproszenie dla Czytelników. Można je wygrać w konkursie.

Oto jedna z opinii fanów Lady Pank, którzy w wakacje uczestniczyli w koncertach trasy „Słońcem opętani”:

„Witamy serdecznie Na koncert jechaliśmy aż spod granicy, był to pierwszy koncert dla naszej małej córki która kocha LP, nie żałujemy ani kilometra, zespół w znakomitej formie, Pan Jan oraz Pan Janusz trzymali fason a dobór repertuaru okazał siè znakomity. Znakomicie wypadło solo na basie Pana Klicha w Vademecum Skauta, b. fajnie to wyszło. Nagłośnienie, światła wszystko na b.wysokim poziomie.”

To kolejne tournée po jubileuszowej trasie „LP40” i wiosennym cyklu „MTV Unplugged”. W ramach serii koncertów Lady Pank odwiedził m.in. Szczecin, Ustroń i Kołobrzeg. Jednym z ostatnich punktów na mapie koncertów będzie Częstochowa. Legendarny zespół ponownie zawita do Hali Sportowej przy ul. Żużlowej. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 24 września o godz. 18.

-Na trasie „Słońcem opętani” grupa podzieli się z nami swoją energią i dostarczy niezapomnianych przeżyć, bo „kiedy się zaczyna lato”… trzeba sobie pozwolić na odrobinę wrażeń! – zapewnia organizator wydarzenia Impresariat Adria Art.

Dodaje również, że „Lady Pank to jeden z nielicznych zespołów, który pomimo wielkiego dorobku wciąż wydaje autorski materiał i szuka nowych brzmień. Ostatnia płyta, zatytułowana „LP40”, była zbiorem krótkich historii o dzisiejszym świecie, który stanął na głowie. Dziś Borysewicz, Panasewicz i spółka wracają do nas ze swoimi największymi hitami i mocą pozytywnych wrażeń”.

Na jakie przeboje czekać będą częstochowscy fani? Lista z pewnością jest długa. Jednych porwą „Tacy sami”, innych – „Mniej niż zero”. Kolejni mają mnóstwo wspomnień związanych z „Kryzysową narzeczoną” lub „Zawsze tam, gdzie ty”. Z pewnością będzie się działo!

Bilety kosztują 100, 120, 130 i 140 zł. Można je kupić za pośrednictwem strony bilety.adria-art.pl.

Największe przeboje Lady Pank zabrzmią w Hali Sportowej Częstochowa. Mamy podwójne zaproszenie na ten koncert [KONKURS] 1
Lady Pank (mat. Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten koncert

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Wskaż najbardziej Twoim zdaniem kultowy utwór z repertuaru zespołu Lady Pank?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Lady Pank”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 18 września od godz. 15 do 19 września do godz. 15.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 20 września do godz. 22.

Największe przeboje Lady Pank zabrzmią w Hali Sportowej Częstochowa. Mamy podwójne zaproszenie na ten koncert [KONKURS] 2
Lady Pank (mat. Adria Art)

Regulamin konkursu “Lady Pank”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 18 września 2023 r. od godz. 15 do 19 września 2023 r. do godz. 15.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lady Pank, który odbędzie się 24 września w Hali Sportowej dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Wskaż najbardziej Twoim zdaniem kultowy utwór z repertuaru zespołu Lady Pank?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Lady Pank”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 18 września od godz. 15 do 19 września do godz. 15.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 20 września do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 18 września 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 września 2023 r. i obowiązuje do 19 września 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV