Nabór wniosków

0
330

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu informuje ruszył nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego poniżej 30 roku życia w ramach projektu pn. “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 PO WER. Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi 18.000,00 zł.
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć na druku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego – PO WER. Do wniosku pracodawca składa wymagane załączniki.
Nabór wniosków dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych, które są osobami młodymi w wieku 18-29 lat (tj. nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP w Częstochowie jako osoby bezrobotne.
Ponadto ze względu na założenia projektu grupami priorytetowymi są:
młodzież NEET, tzn. osoby niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym oraz niekorzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie,
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach),
byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
Nie dopuszcza się możliwości powrotu do projektu pn. “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (IV)” osób, które były już jego uczestnikami.
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą:

Nabór wniosków 1
 • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 10, w godzinach od 7.30 do 14.00
 • w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu
  ul. Rzeczna 29, pok. 4
  w godzinach od 7.30 do 14.00.
  Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej i na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:
 • osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz
 • osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej.
  Do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w Urzędzie, na podstawie Oświadczenia uczestniczki/ka projektu.
  W ramach projektu pn. “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (IV)” wymagane jest zapewnienie w okresie czterech miesięcy wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a osobom powyżej 25 roku życia – od dnia przystąpienia do projektu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here