PUP w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

0
881
projekt UP
archiwum

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W terminie od 24 do 28 sierpnia 2020 roku osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Radomsku lub w filii PUP w Przedborzu, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, mogą składać wniosek o przyznanie jednorazowych środków. W 2020 roku maksymalna kwota, o jaką może wnioskować osoba bezrobotna to 24 000,00 zł.

Dotacje realizowane będą w ramach:

 • rezerwy Ministra na aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia;
 • programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły jeszcze 30 lat);
 • programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby po 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
  • osoby długotrwale  bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – w przypadku złożenia wniosku o dotację należy również pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta i doradcy zawodowego.

Dodatkowo dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku organizowane będą zajęcia na temat wypełniania wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się w dniach:

 • 20.08.2020 r. o godzinie 9.00;
 • 21.08.2020 r. o godzinie 9.00;
 • 25.08.2020 r. o godzinie 9.00;
 • 26.08.2020 r. o godzinie 9.00.

Z powodu COVID-19 zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie 5 – osobowych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu, oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w dokumentach do pobrania w zakładce Dla Bezrobotnych i poszukujących pracy.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.

PUP w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 1
(Fot: PUP Radomsko)