fbpx

„Masliana” w Żarkach

Ukraińska społeczność zamieszkująca Żarki zaprasza na wy­da­rze­nie, które po­zwo­li po­znać ukra­iń­ski oby­czaj Ma­slia­na, czyli tra­dy­cyj­ne po­że­gna­nie zimy i przy­wi­ta­nie wio­sny. W dniu 26 lu­te­go Ukraińcy zapraszają Polaków do wspólnego świętowania.
Godz. 12:30 – 17.00 – w Re­sto­bar Dawna Łaź­nia w Żar­kach można spró­bo­wać ukra­iń­skich spe­cja­łów, w tym na­le­śni­ków z róż­ny­mi far­sza­mi, które tra­dy­cyj­nie są po­da­wa­ne wła­śnie  z oka­zji Ma­slia­ny. 
Godz.  17.00 – Ry­tu­ał po­że­gna­nia zimy.
Atrak­cje: kuch­nia ukra­iń­ska, opo­wie­ści o ob­rzę­dach, gry i za­ba­wy na świe­żym po­wie­trzu, kon­kurs, te­ma­tycz­na stre­fa fo­to­gra­ficz­na.

Wy­bierz:
– re­zer­wuj sto­lik tel. 530 091 835
– de­gu­sta­cja po­traw na świe­żym po­wie­trzu
– za­bierz po­tra­wy na wynos

Świą­tecz­ne menu na stro­nie Re­sto­ba­ru Dawna Łaź­nia https://www.facebook.com/dawnalaznia

"Masliana" w Żarkach 1
Masliana w Żarkach