fbpx

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Częstochowie – propozycje można zgłaszać do 23 grudnia

Po raz kolejny ruszył konkurs przeznaczony dla absolwentów uczelni wyższych, którzy napisali pracę dyplomową związaną z Częstochową. Propozycje prac można nadsyłać do 23 grudnia.

Uczestnikami realizowanego w ramach miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” konkursu mogą być absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2021/2022.

Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Dla laureatek i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody pieniężne (nagroda prezydenta – 3000 złotych brutto, wyróżnienie – 1000 złotych brutto).

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD, wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia, potwierdzonej przez uczelnię za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy oraz streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia regulaminu konkursu, zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Laureaci zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty jej przyznania.

Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem tej strony internetowej. Zarządzenie wraz załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

LN/UM Częstochowy