fbpx

Koncert „Zadzwońcie po milicję!” w katowickim Spodku. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS]

Na scenie katowickiego Spodka wystąpią: Big Cyc, Sztywny Pal Azji, IRA, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Wszystko za sprawą koncertu „Zadzwońcie po milicję!”, który odbędzie się 25 listopada. Mamy podwójne zaproszenia na to wydarzenia. Można je wygrać w konkursie.

„Zadzwońcie po milicję” – pod tym szyldem kryją się koncerty gwiazd rodzimego rocka, wypełnione klimatem PRL-u. Upamiętniają one okres stanu wojennego i pierwsze wolne wybory w Polsce. Koncerty „Zadzwońcie po milicję!” są hołdem dla wszystkich, którzy w latach 70. i 80. odważyli się głośno mówić i działać na rzecz wolnej Ojczyzny.

Każdy wieczór w ramach „Zadzwońcie po milicję!” stanowi również wyjątkową muzyczną galę ambasadorów tamtych czasów, których energia dodała z pewnością inspiracji i siły dalszym przemianom społecznym.

Koncert "Zadzwońcie po milicję!" w katowickim Spodku. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
„Zadzwońcie po milicję „(fot. Visual Production sp. z o.o)

Pierwszym przystankiem trasy, której promotorem jest firma Visual Production, będą Katowice (potem koncerty odwiedzą Warszawę, Ostrów Wielkopolski i Kraków). W sobotę, 25 listopada w Spodku wystąpią: Big Cyc, Sztywny Pal Azji, IRA, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda.

Wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszyć będą unikalne filmy, zdjęcia i materiały pochodzące z archiwów IPN, WFDiF oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. A wszystko wyświetlone na wielkim, kinowym ekranie LED. Każdy zaplanowany koncert trwać będzie blisko 4,5 godziny.

Koncert "Zadzwońcie po milicję!" w katowickim Spodku. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 3
„Zadzwońcie po milicję!” (fot. Visual Production sp. z o.o)

Koncert rozpocznie się o godz. 18. Bilety kosztują: 149 zł (płyta), 199 zł (Loża), 169 zł (Gold), 139 zł (Sliver), 199 zł (Bronze) i 99 zł (Green). Można
je kupić za pośrednictwem strony visualproduction.pl.

Czytaj także: Koncertowa trasa „Zadzwońcie po milicję” pełna gwiazd. Pierwszy przystanek w Katowicach!

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Firma Visual Production sp. z o.o. przekazała dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia na koncert „Zadzwońcie po milicję!”, który odbędzie się w Katowicach.

By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając wybór):

Który z zespołów występujących podczas koncertu „Zadzwońcie po milicję!” chciałbyś/chciałabyś zobaczyć najbardziej?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Zadzwońcie po milicję”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 7 listopada od godz. 9 do 8 listopada do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 10 listopada do godz. 22.

Koncert "Zadzwońcie po milicję!" w katowickim Spodku. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 4
„Zadzwońcie po milicję „(fot. Visual Production sp. z o.o)

Regulamin konkursu “Zadzwońcie po milicję!”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Visual Production sp. z o.o.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 7 listopada 2023 r. od godz. 9.00. do dnia 8 listopada 2023 r. do godz. 9.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert „Zadzwońcie po milicję!”, który odbędzie się w Katowicach dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Który z zespołów występujących podczas koncertu „Zadzwońcie po milicję!” chciałbyś/chciałabyś zobaczyć najbardziej?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Zadzwońcie po milicję”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 7 listopada od godz. 9 do 8 listopada do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 10 listopada do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 7 listopada 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2023 r. i obowiązuje do 8 listopada 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.