fbpx

„Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego Żaka powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie! [KONKURS]

Po raz kolejny częstochowianie będą mieli okazję obejrzeć doskonały spektakl w reżyserii Cezarego Żaka. „Kolacja dla głupca” znów podbije scenę Filharmonii Częstochowy. Agencja Certus zaprosi na nią 4 listopada. Mamy jedno podwójne zaproszenie na przedstawienie grane o godz. 19. Można je wygrać w konkursie.

„Kolacja dla głupca” Francisa Vebera to piąty spektakl, którego produkcji podjęła się częstochowska Agencja Artystyczna Certus (dziś ma ich na koncie już siedem). Podobnie jak komedie „Złodziej”, „Serca na odwyku” i „Przesyłka z zaświatów”, także ten hit wyreżyserował Cezary Żak.

Aktor wciela się również w rolę Pierra Brochanta – bogatego wydawcy i organizatora tytułowej kolacji.

Ogólnopolska premiera przedstawienia – podobnie jak wszystkich produkcji tej agencji – odbyła się w Częstochowie. 15 stycznia 2022 r. „Kolacja dla głupca” podbiła serca publiczności. Zainteresowanie tym tytułem było tak wielkie, że bilety rozeszły się w mgnieniu oka. Jeszcze przed premierą dopytywano o kolejną możliwość obejrzenia spektaklu. Spektakl powrócił więc w październiku ubiegłego roku i znów biletów było mniej niż chętnych. Poza więc na wyczekiwaną powtórkę.

„Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego Żaka powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie! [KONKURS] 2
2020.06.13 Siedlce. Próba spektaklu „Kolacja dla głupca”. fot. Marek Matusiak

Ta nastąpi w sobotę, 4 listopada. „Kolacja dla głupca” odbędzie się w Filharmonii Częstochowskiej. Zobaczymy ją dwukrotnie – o godz. 16 i 19. Co istotne, to w rodzinnym mieście producenta zagrany zostanie 200. spektakl.

Czy warto? Żak jako wspomniany Brochant i Bartłomiej Topa jako księgowy Francois Pignon, który pasjonuje się tworzeniem z zapałek najsłynniejszych konstrukcji, są znakomici. Jednak ta realizacja oferuje więcej. Obsadę tworzą bowiem Michał Zieliński, Małgorzata Pieczyńska i Marta Chodorowska (zamiennie Agnieszka Więdłocha).

Bilety kosztują od 80 do 140 zł. Należy o nie pytać w kasie filharmonii przy ul. Wilsona 16 i siedzibie agencji przy ul. Dąbrowskiego 34/6 (tel. 732 932 729 i 34 360 60 67). Sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem portali kupbilecik.pl oraz ebilet.pl. Szczegóły: www.agencjaartystycznacertus.pl.

„Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego Żaka powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie! [KONKURS] 3
„Kolacja dla głupca” (fot. Marek Matusiak/archiwum Agencji Artystycznej Certus)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl, który będzie grany 4 listopada o godz. 19. Nagrody ufundowała Agencja Artystyczna Certus. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Wskaż ulubioną rolę z dorobku Bartłomieja Topy i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Kolacja dla głupca”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 1 października od godz. 11 do 2 października do godz.11.

Zwycięzca Konkurs zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 3 października do godz. 22.

„Kolacja dla głupca” w reżyserii Cezarego Żaka powróci do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie! [KONKURS] 4
2020.06.13 Siedlce. Próba spektaklu „Kolacja dla głupca”. fot. Marek Matusiak

Regulamin konkursu “Kolacja dla głupca”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Artystyczna Certus.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 1 października 2023 r. od godz. 11 do dnia 2 października 2023 r. do godz. 11.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl “Kolacja dla głupca”, który odbędzie się 4 listopada o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż ulubioną rolę z dorobku Bartłomieja Topy i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Kolacja dla głupca”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 1 października od godz. 11 do 2 października do godz. 11.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 3 października do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 1 października 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r. i obowiązuje do 2 października 2023 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.