fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka"Kandyd, czyli optymizm" na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru w Częstochowie. Mamy zaproszenie...

„Kandyd, czyli optymizm” na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru w Częstochowie. Mamy zaproszenie [KONKURS]

Teatr im. Mickiewicza ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Kandyd, czyli optymizm”, który odbędzie się 27 marca o godz. 19. Można je wygrać w konkursie.

Premiera spektaklu „Kandyd, czyli optymizm” miała miejsce na początku roku. Słynny tekst Voltaire’a przeniósł na częstochowską scenę Rafał Szumski. Sięgnął po przekład Tadeusza Boya-Żeleńskiego i kanoniczną już adaptację Macieja Wojtyszki i Krzysztofa Orzechowskiego. W spektaklu usłyszeć można piosenki Jerzego Derfla z tekstami Wojtyszki (recenzję przedstawienia można przeczytać TUTAJ).

Prostoduszny i łatwowierny Kandyd przesiąkł filozofią swojego mistrza i słuchał jego nauk „z ufnością właściwą jego wiekowi i naturze”. Uwikłał się jednak w romans z córką barona, „rumianą, świeżą, pulchną i apetyczną” Kunegundą. Rozgniewał tym barona tak bardzo, że został wygnany z zamku. Od tego momentu bohater podróżuje wraz z Panglossem po świecie, odwiedza przeróżne krainy, staje się wnikliwym obserwatorem i komentatorem rzeczywistości. Autor „wtłacza” Kandyda w najrozmaitsze, nieprawdopodobne sytuacje, każe mu doznawać najbardziej fantastycznych przygód, a wszystko po to, aby zweryfikować tezę Panglossa o najlepszym ze światów…

"Kandyd, czyli optymizm" na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru w Częstochowie. Mamy zaproszenie [KONKURS] 1
Spektakl „Kandyd, czyli optymizm” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Tytułowego Kandyda gra Adam Machalica, Kunegudną jest Hanna Zbyryt, a Panglossem (oraz także Sekretarzem Gubernatora) – Antoni Rot. Obsadę (kreując często kilka postaci) tworzą również: Waldemar Cudzik (Marcin), Adam Hutyra (Baron, Żołnierz I, Majtek, Inkwizytor, Gubernator Buenos Aires, Król Eldorado), Małgorzata Marciniak (Baronowa, Starucha), Maciej Półtorak (Brat Kunegundy, Żołnierz II, Eunuch, Żyd Issachar), Sylwia Oksiuta-Warmus (Pakita) oraz Bartosz Kopeć (Kakambo, Anabaptysta Jakub, Zausznik Inkwizytora).

Na scenie gościnnie pojawiają się też (grający zamiennie) Ilia Piątek, Natan Wywiał i Mateusz Mazurkiewicz ze Studia Aktorskiego “Mała Rolka” w Częstochowie. Muzykę na żywo zapewni Kwartet smyczkowy, który tworzą muzycy Filharmonii Częstochowskiej: Tomasz Kulisiewicz (I skrzypce), Nela Zaforemska (II skrzypce), Malwina Kęsicka (altówka) oraz Zofia Kulisiewicz (wiolonczela).

"Kandyd, czyli optymizm" na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru w Częstochowie. Mamy zaproszenie [KONKURS] 2
Premiera spektaklu „Kandyd, czyli optymizm” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru

I to właśnie „Kandyd, czyli optymizm” będzie tytułem, który Teatr im. A. Mickiewicza zaprezentuje w ramach 61. Międzynarodowego Dnia Teatru. Święto wypada 27 marca, a spektakl będzie grany o godz. 19.

Przedstawienie w reżyserii Szumskiego będzie można obejrzeć też 25 i 26 marca o tej samej godzinie. Bilety kosztują od 40 do 50 zł i można o nie pytać w kasie przy ul. Kilińskiego 15. Sprzedaż prowadzona jest też za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl.

"Kandyd, czyli optymizm" na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru w Częstochowie. Mamy zaproszenie [KONKURS] 3
Premiera spektaklu „Kandyd, czyli optymizm” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl grany 27 marca o godz. 19. By o nie zagrać, dokończ zdanie:

Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Kandyd, czyli optymizm”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Kandyd” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 23 marca od godz. 20 do 24 marca do godz. 20.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 25 marca do godz. 20.

"Kandyd, czyli optymizm" na 61. Międzynarodowy Dzień Teatru w Częstochowie. Mamy zaproszenie [KONKURS] 4
Premiera spektaklu „Kandyd, czyli optymizm” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Regulamin konkursu “Kandyd, czyli optymizm”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr im. Mickiewicza.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 23 marca 2022 r. od godz. 20.00. do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 20.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenia na spektakl “Kandyd, czyli optymizm“, który odbędzie się 27 marca o godz. 19.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie: Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Kandyd, czyli optymizm”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Kandyd”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 23 marca od godz. 20 do 24 marca do godz. 20.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę..
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 25 marca od godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 23 marca 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2022 r. i obowiązuje do 24 marca 2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -