fbpx

“I Love You, a teraz się zmień” znów w Częstochowie. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie [KONKURS]

Premiera tego spektaklu odbyła się w czerwcu. Na prośbę widzów „I Love You, a teraz się zmień powraca. Produkcję częstochowskiej Agencji Artystycznej Certus zobaczymy 11 listopada na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Organizator wydarzenia ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie na przedstawienie grane o godz. 19. Można je wygrać w konkursie.

O tym tytule wielokrotnie pisaliśmy na łamach „Gazety Regionalnej” (m.in. TUTAJ). „I Love You, a teraz się zmień” autorstwa Joe DiPietro to szósta już produkcja w dorobku częstochowskiej Agencji Artystycznej Certus. Ogólnopolska premiera odbyła się w czerwcu w Teatrze im. A. Mickiewicza. Wszystkie miejsca zostały wyprzedane, a publiczność wyszła z premierowych pokazów zauroczona.

Nic w tym dziwnego: „I Love You, a teraz się zmień” to muzyczna komedia dla singli i żonatych. Dla pozostających w nieformalnych związkach i rozwodników. Dla wszystkich, którzy byli, są lub będą w parze. Dla tych, którzy chcieliby być i dla tych, którzy nigdy więcej, za żadne skarby nie chcą się już zakochać!

“I Love You, a teraz się zmień” znów w Częstochowie. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
Musical „I Love You, a teraz się zmień” (fot. Marek Matusiak/archiwum Agencji Artystycznej Certus)

To również spektakl, który wyjaśnia co pcha nas do bycia w związku. Jak wiele jesteśmy w stanie zrobić by powiedzieć i usłyszeć te dwa magiczne słowa: KOCHAM CIĘ!

Wartka akcja, świetna oprawa muzyczna, aktorskie metamorfozy, błyskotliwe dialogi i przebojowe piosenki zapewnią widzom rozrywkę na najwyższym poziomie!

Największym atutem jest rewelacyjna obsada, którą tworzą Katarzyna Żak, Elżbieta Romanowska, Rafał Królikowski i Robert Rozmus. Aktorom towarzyszą znakomici muzycy: pianista Krzysztof Jaszczak (zamiennie Maciej Tomaszewski) oraz skrzypek Dawid Lubowicz (zamiennie Jakub Grott).

“I Love You, a teraz się zmień” znów w Częstochowie. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
Katarzyna Żak i Rafał Królikowski w musicalu „I Love You, a teraz się zmień” (fot. Marek Matusiak/archiwum Agencji Artystycznej Certus)

Muzyczna perełka będzie grana w niedzielę, 11 grudnia na scenie Filharmonii Częstochowskiej. „I Love You, a teraz się zmień” zobaczymy o godz. 15.30 i 19. Bilety kosztują od 60 do 120 zł. Można o nie pytać w siedzibie agencji (ul. Dąbrowskiego 36/4, tel. 34 360 60 67, 732 932 729) oraz w kasie filharmonii (ul. Wilsona 16, tel. 795 451 438). Sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem portali Kupbilecik.pl i Biletyna.pl. Szczegóły: www.agencjaartystycznacertus.pl.

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

“I Love You, a teraz się zmień” znów w Częstochowie. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
„I Love You, a teraz się zmień” (fot. Marek Matusiak/archiwum Agencji Artystycznej Certus)

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl, który będzie grany 11 grudnia o godz. 19. Nagrodę ufundowała Agencja Artystyczna Certus. By o nie zagrać, należy odpowiedzieć na pytanie (i uzasadnić swój wybór):

Kogo z aktorek lub aktorów grających w “I Love You, a teraz się zmień”, chciałabyś/chciałbyś najbardziej zobaczyć na scenie filharmonii?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „I Love You, a teraz się zmień”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 29 listopada od godz. 9 do 30 listopada do godz. 9.

Zwycięzca Konkurs zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 1 grudnia do godz. 20.

“I Love You, a teraz się zmień” znów w Częstochowie. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie [KONKURS] 5
Musical „I Love You, a teraz się zmień” (fot. Marek Matusiak/archiwum Agencji Artystycznej Certus)

Regulamin konkursu “I Love You”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Artystyczna Certus.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 29 listopada od godz. 9.00 do 30 listopada do godz.9.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl “I Love You, a teraz się zmień”, który odbędzie się 11 grudnia o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Kogo z aktorek lub aktorów grających w “I Love You, a teraz się zmień”, chciałabyś/chciałbyś najbardziej zobaczyć na scenie filharmonii?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „I Love You”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 29 listopada od godz. 9 do 30 listopada do godz. 9.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 1 grudnia do godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 29 listopada 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada i obowiązuje do 30 listopada 2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.