fbpx

„Goło i wesoło” w częstochowskim Klubie Politechnik. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

Kultowa komedia w reżyserii Tomasza Sapryka powróci do Częstochowy. „Goło i wesoło” zobaczymy 12 lutego o godz. 15.30 i 19 w Klubie Politechnik. Mamy dla Czytelników podwójne zaproszenie na spektakl na późniejszy spektakl. Można je wygrać w konkursie.

Komedia „Goło i wesoło” autorstwa Stephena Sinclaire’a i Anthony’ego McCartena zawojowała już cały świat. Nie schodzi z afisza od prapremiery w Mercury Theatre w Auckland w Nowej Zelandii, która miała miejsce w 1987 r. Przez te 36 lat spektakl wystawiany był m.in. w USA, Kanadzie, Anglii czy Francji. Wszędzie przyjmowany jest z entuzjazmem – zarówno przez publiczność, jak i krytyków teatralnych.

W polskiej wersji „Goło i wesoło” opowiada historię kilku bezrobotnych z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy wpadają na pomysł, by założyć… grupę striptizerów. Pod nazwą „Napalone Nosorożce” planują zrealizować marzenie o wielkiej karierze, która przerwałaby pasmo życiowych porażek.

"Goło i wesoło" w częstochowskim Klubie Politechnik. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Goło i wesoło” (mat. Adria Art)

-Będziemy więc towarzyszyć im w tym zuchwałym przedsięwzięciu, obserwując, jak pobierają pierwsze, nieudolne lekcje tańca, starają się o występ w klubie Eden (jedynym w mieście) czy wreszcie – po wielu godzinach ćwiczeń – dają swój premierowy, niezapomniany występ – zapowiada Impresariat Adria Art, który już po raz kolejny sprowadza ten tytuł do Częstochowy.

Za reżyserię teatralnego hitu odpowiada Tomasz Sapryk. Gorący wieczór w towarzystwie „Napalonych Nosorożców” zapewnią zaś: Katarzyna Ptasińska, Sebastian Cybulski (zamiennie Maciej Mikołajczyk), Wojciech Solarz (zamiennie Maciej Mikołajczyk), Michał Lesień-Głowacki (zamiennie Maciej Mikołajczyk), Michał Meyer (zamiennie Maciej Mikołajczyk i Krzysztof Piątkowski), Marek Kaliszuk oraz Piotr Zelt (zamiennie Maciej Mikołajczyk).

Tym razem „Goło i wesoło” zawita do Klubu Politechnik (al. Armii Krajowej 23/25). Zobaczymy je w niedzielę, 12 lutego (to doskonały pomysł na świętowanie zbliżających się walentynek). Komedia będzie grana o godz. 15.30 i 19. Uwaga: to spektakl tylko dla widzów dorosłych! Bilety kosztują 110, 140 i 199 zł i zostało ich już niewiele. Można je kupić za pośrednictwem strony: adria-art.pl.

"Goło i wesoło" w częstochowskim Klubie Politechnik. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Goło i wesoło” (mat. Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl grany o godz. 19. Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, uzasadniając wybór:

Kogo zaprosiłabyś/zaprosiłbyś na spektakl „Goło i wesoło” w ramach walentynkowego prezentu?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Goło i wesoło”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 lutego od godz. 19 do 9 lutego do godz. 19.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 10 lutego do godz. 21.

"Goło i wesoło" w częstochowskim Klubie Politechnik. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
„Goło i wesoło” (mat. Adria Art)

Regulamin konkursu “Goło i wesoło”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

"Goło i wesoło" w częstochowskim Klubie Politechnik. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 5
„Goło i wesoło” (mat. Adria Art)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 8 lutego 2023 r. od godz. 19.00. do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 19.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

"Goło i wesoło" w częstochowskim Klubie Politechnik. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 6
„Goło i wesoło” (archiwum Adria Art)

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Goło i wesoło”, który odbędzie się 12 lutego o godz. 19 w Klubie Politechnik, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Kogo zaprosiłabyś/zaprosiłbyś na spektakl „Goło i wesoło” w ramach walentynkowego prezentu?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Goło i wesoło”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 lutego od godz. 19 do 9 lutego do godz. 19.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 10 lutego do godz. 21.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 8 lutego 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 r. i obowiązuje do 9 lutego 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.