fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka"Dobrze się kłamie" na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy dwa podwójne zaproszenia na...

“Dobrze się kłamie” na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten spektakl [KONKURS]

Komedię w reżyserii Marcina Hycnara zobaczymy w Częstochowie już w sobotę, 27 listopada o godz. 16 i 19.30. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia na wcześniejszą godzinę ufundowane przez Impresariat Adria Art. Można je wygrać w konkursie.

Spektakl “Dobrze się kłamie” powstał w oparciu o film Paolo Genovese (z Kasią Smutniak w obsadzie). Obraz ten nagrodzony został podwójnym Davidem di Donatello: dla najlepszego filmu i za najlepszy scenariusz.

Adaptacji “Dobrze kłamie się w miłym towarzystwie” podjął się Bartosz Wierzbięta (współautor sukcesu polskiej wersji dubbingowej “Shreka”), a reżyserii – Marcin Hycnar (aktor ma w swoim reżyserskim dorobku m.in. spektakle “W mrocznym mrocznym domu” czy “Jakobi i Leidental”). Producentami komedii są zaś Spektaklove i twórcy komediowych hitów “Boeing Boeing”, “Imię” i “Ludzie inteligentni”.

“Dobrze się kłamie” stanowi spotkanie aktorskich osobowości. Nazwiska, które tworzą obsadę mówią same za siebie: Szymon Bobrowski, Anita Sokołowska, Marcin Perchuć, Olga Bołądź, Wojciech Zieliński, Katarzyna Kwiatkowska, Przemysław Sadowski i Bartłomiej Topa. Ta lista daje pewność, że widzowie otrzymają sztukę na najwyższym poziomie.

"Dobrze się kłamie" na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten spektakl [KONKURS] 1
Spektakl “Dobrze się kłamie” (fot. Adria Art)

Do Częstochowy spektakl sprowadzi Impresariat Adria Art (za jego sprawą w listopadzie wielbiciele teatru widzieli już “Nerwicę natręctw”). “Dobrze się kłamie” zagości w sobotę, 27 listopada na scenie Filharmonii Częstochowskiej. I to dwukrotnie, bo o godz. 16 i 19.30.

– Czy zastanawialiście się kiedyś, kto spośród Waszych przyjaciół coś ukrywa? Kto kłamie codziennie albo przynajmniej “nieco ściemnia”? A może by tak zacząć grać w otwarte karty? Co z tego może wyniknąć? Zanim sprawdzicie to w domu, wybierzcie się koniecznie do teatru na “Dobrze się kłamie”. Grupa przyjaciół co jakiś czas, spotyka się na kolacji. Tym razem planują wspólnie oglądać zaćmienie księżyca. Jego fazy według wielu wierzeń wpływają na nasze zachowanie i nastrój. Ludzie mogą stać się nieprzewidywalni…. Zaczęło się jak zwykle. Żarty, ploteczki, docinki jak to wśród przyjaciół – wesoło. Do czasu, gdy ktoś zaproponował grę. Co stanie się kiedy wszyscy podzielą się zawartością swojego telefonu, ujawnią maile i smsy? Komu “ściemnianie” wyjdzie na dobre, a kto się pogrąży? – tak zapowiadają teatralną opowieść organizatorzy.

"Dobrze się kłamie" na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten spektakl [KONKURS] 2
Spektakl “Dobrze się kłamie” (fot. Adria Art)

Kto wystąpi w Częstochowie?

Kogo zobaczymy na scenie? W Częstochowie wystąpią Olga Bołądź (zamiennie Magdalena Lamparska), Katarzyna Kwiatkowska (zamiennie Agnieszka Warchulska), Anita Sokołowska (zamiennie Marta Ścisłowicz), Szymon Bobrowski (zamiennie Paweł Wolsztyński), Marcin Perchuć (zamiennie Piotr Grabowski), Bartłomiej Topa (zamiennie Przemysław Sadowski) oraz Wojciech Zieliński (zamiennie Marcin Hycnar).

Bilety w zależności od miejsc kosztują 70, 95 i 130 zł. Można je kupić za pośrednictwem strony adria-art.pl. Rezerwacja telefoniczna- 605 555 676.

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakl, który będzie grany o godz. 16. Nagrody ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Dokończ zdanie chciałabym/chciałbym zobaczyć spektakl “Dobrze się kłamie”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Dobrze się kłamie”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 22 listopada od godz. 16 do 23 listopada do godz. 16.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 24 listopada do godz. 10.

"Dobrze się kłamie" na scenie Filharmonii Częstochowskiej. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten spektakl [KONKURS] 3
Spektakl “Dobrze się kłamie” (fot. Adria Art)

Regulamin konkursu “Dobrze się kłamie”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 22 listopada 2021 r. od godz. 16.00. do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 16.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na spektakl “Dobrze się kłamie”, który odbędzie się 27 listopada o godz. 16 w Filharmonii Częstochowskiej, dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie chciałabym/chciałbym zobaczyć spektakl “Dobrze się kłamie”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Dobrze się kłamie”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 22 listopada od godz. 16 do 23 listopada do godz. 16.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 24 listopada do godz. 10.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 22 listopada 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2021 r. i obowiązuje do 23 listopada 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -