fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaFinanseBudżet Wręczycy Wielkiej uchwalony

Budżet Wręczycy Wielkiej uchwalony

 

Ostatnia sesja w gminie Wręczyca Wielka odbyła się pod znakiem uchwalenia budżetu na nowy rok. Radni uchwalili budżet, ale wielkich zmian się w nim nie znajdzie. Jest to pierwszy budżet uchwalony przez nowego Wójta Tomasza Osińskiego. Osiński ma w planach na ten rok uzyskać 72.179.329,68 zł dochodów przy wydatkach rzędu 71.619.387,68 zł. Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 2.100.000 zł, by móc spłacić łącznie 2.659.942 zł kredytów, pożyczek i obligacji.

Co zawiera budżet?

W tym roku na na obsługę długu publicznego gmina wyda 1.015.200,00 zł, a nadwyżka z budżetu w wysokości 559.942,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem to kwota 26.868.801. Z wydatków przewidziane są środki na oświatę (21.613.403,68 zł.), bezpieczeństwo publiczne (481.000 zł.), ochronę zdrowia (294.400 zł.), pomoc społeczną (3.755.904 zł.), rodzinę (17.379.097 zł.), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (5.327.400 zł.), czy kulturę fizyczną (507.100 zł.). Uwzględnione są również wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 302.056,16 zł. Wydatki majątkowe gminy pochłoną inwestycje, które zaplanowano na ten rok. Największa kwota przeznaczona zostanie na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w tym: – budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga) – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I. Łącznie na ten cel przewidziano 7.330.000 zł. W planie jest także oświetlenie ulic i placów należących do gminy. Środki przeznaczone wynoszą 100.000 zł., i obejmują budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych.

Jak każda gmina, tak i gmina Wręczyca Wielka musi zawrzeć w uchwale budżetowej rezerwy, celowe i ogólne. Ta pierwsza wynosi 190.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast rezerwa ogólna uchwalona została w wysokości 210.000,00 zł.

Całość budżetu zarówno wydatków jak i przychodów gminy można znaleźć na stronie internetowej urzędu w stosownej uchwale.

Budżet jest bardzo zachowawczy i nie zawiera żadnych spektakularnych inwestycji.

(p.s-b.)

 

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -