fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeBędą dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych?

Będą dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych?

 

Dzięki uchwalonemu przez Radę Miasta programowi poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w Częstochowie będzie można ubiegać się o kolejne dotacje na zadania inwestycyjne ROD.

Zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) na obszarze gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków korzystania z ROD lub zwiększy ich dostępność dla społeczności lokalnej.

Uchwalony przez Radę Miasta program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji służących poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na lata 2019-2021. Jest kontynuacją programu dotacyjnego na lata 2016-2018.

Dotacja może zostać udzielona jeśli rodzinny ogród działkowy znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jej stan techniczny jest zły oraz gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie rodzinnych działek.

Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Beneficjenci dotacji będą realizować inwestycje w granicach danego ogrodu działkowego, a Urząd Miasta – poza jego granicami. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu osobowość prawną. Dofinansowanie może wynieść do 80% nakładów na inwestycję. Kierowane do prezydenta Częstochowy wnioski beneficjenci składają do 30 kwietnia w danym roku budżetowym.

Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na okres 3 lat (2019 – 2021). Każdego roku na jego realizację zabezpieczono 100 tys. zł.

Uchwała radnych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego – jeśli nie zakwestionuje jej organ nadzoru

- Advertisment -spot_img

Popularne