fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka"Aleja Rocka" niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia

„Aleja Rocka” niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS]

Za sprawą „Alei Rocka” na scenie Filharmonii Częstochowskiej zobaczymy orkiestrę symfoniczną, chór, zespół rockowy, solistów i tancerzy. Repertuar wypełnią zaś covery największych rockowych przebojów. To wszystko już 15 listopada. Na wydarzenie zaprasza Agencja Brussa, która ufundowała dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. Można je wygrać w konkursie.

„Aleja Rocka Symfonicznie” to nowość, której dotychczas w Częstochowie nie widzieliśmy. Zmieni się to za sprawą Agencji Brussa, która organizuje to niezwykłe widowisko. Dzięki temu już 15 listopada częstochowianie będę mieli okazję zobaczyć to wspaniałe przedstawienie, które gromadzi na jednej scenie orkiestrę symfoniczną, chór i zespół rockowy, solistów i tancerzy.

-Każdy z widzów będzie miał możliwość włączenia się w ten niezwykły performance – unosząc się na rockowej fali świetlnej i dźwiękowej, zanurzy się w oceanie muzyki.. Tak jak szybko zmieniają się światła na scenie, tak będą przed nami migotać, błyszczeć i rozświetlać się emocje, wrażenia, uczucia. Wszyscy widzowie staną się uczestnikami niesamowitego show z nowoczesnymi wizualnymi i świetlnymi efektami specjalnymi. A zatem start, odpalamy reflektory i włączamy mikrofony – czas na naładowanie energią! – zachęca widzów Agencja Brussa.

"Aleja Rocka" niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 1
„Aleja Rocka Symfonicznie”

Przedstawienie rozpocznie się o godz. 19. Występ, który odbędzie się w Filharmonii Częstochowskiej, podzielony zostanie na dwie części. Według zapowiedzi pierwszą rozpocząć ma „Come Together” z repertuaru The Beatles. Potem zabrzmią m.in. wiekopomne „Stairway to Heaven” Led Zeppelin, „Knonkin’ on Heaven’s door” Boba Dylana czy „Another Brick in the Wall” Pink Floyd. Z kolei część drugą wypełnić mają choćby „Bring Me to Life” Evanescence, „Highway to Hell” AC/DC oraz „Otherside” Red Hot Chili Peppers. Całość zwieńczyć ma „The Show Must Go On”, czyli nieśmiertelny przebój grupy Queen.

Bilety kosztują 125 i 145 zł. Można je kupić w kasie filharmonii (tel. 795 451 438) oraz za pośrednictwem stron www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl i www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe i informacje: tel. 737 567 014. Więcej na: agencjabrussa.pl.

"Aleja Rocka" niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakl. Nagrody ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Wskaż utwór, który chciałabyś/chciałbyś usłyszeć podczas „Alei Rocka” najbardziej i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Aleja Rocka”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 3 listopada od godz. 9 do 4 listopada do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 5 listopada do godz. 20.

"Aleja Rocka" niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 3
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

Regulamin konkursu “Aleja Rocka”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

"Aleja Rocka" niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 4
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 3 listopada 2022 r. od godz. 9 do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

"Aleja Rocka" niezwykłe widowisko już niebawem w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 5
„Aleja Rocka Symfonicznie” (mat. Agencji Brussa)

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert „Aleja Rocka″, który odbędzie się 15 listopada o godz. 19 w Filharmonii Częstochowskiej, dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż utwór, który chciałabyś/chciałbyś usłyszeć podczas „Alei Rocka” najbardziej i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Aleja Rocka”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 3 listopada września od godz. 9 do 4 listopada do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 5 listopada do godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 3 listopada 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022 r. i obowiązuje do 4 listopada 2022 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie

Popularne

- Advertisment -Nowa Deweloper - Mieszkania i domy w Częstochowie