fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka10 Tenorów wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Koncert już 19 marca. Mamy...

10 Tenorów wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Koncert już 19 marca. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

W niedzielę, 19 marca w sali koncertowej filharmonii zabrzmią m.in. „Bella ciao” i „We Are The World”. Te i wiele innych przebojów wykona 10 Tenorów. Na koncert zaprasza Agencja Brussa, która ufundowała dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie. Można je wygrać w konkursie.

Lutym zawładnęła „Aleja Rocka symfonicznie”, czyli widowiskowa nowość, którą zaprosiła do Częstochowy Agencja Brussa. Z kolei na marzec, idealnie, by podarować bilety na Dzień Kobiet, zaplanowano koncert 10 Tenorów. Ich występy należą do najbardziej lubianych spośród propozycji oferowanych przez tego organizatora. Za każdym razem, gdy zespół powraca do Częstochowy, zainteresowanie występem jest ogromne. Nie brakuje „stałych bywalców”, bowiem każdy koncert jest inny, a artyści sięgają po zupełnie nowe utwory. To po prostu trzeba zobaczyć i usłyszeć!

– 10 różnych indywidualności twórczych, 10 temperamentów, 10 odcieni tego jednego, najwspanialszego męskiego głosu, jakim jest tenor. W zupełnie nowym repertuarze pozwalającym jeszcze szerzej ujawnić ich talenty. Nasza tenorowa dziesiątka przypomni wszystkim, że najważniejsze są te „dni, których jeszcze nie znamy” oraz że liczą „godzin i lat”. Napotkanej dziewczynie potrafią rzucić bukiet róż z okrzykiem „Bella ciao” albo „Sex bomb”. Nie ma dla nich granic stylów i gatunków muzycznych, ani nawet granic państwowych. Śpiewają o Walencji, Ukrainie… – zapowiada organizator wydarzenia.

10 Tenorów powróci na scenę Filharmonii Częstochowskiej w niedzielę, 19 marca o godz. 18.

10 Tenorów wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Koncert już 19 marca. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 1
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Koncert – już tradycyjnie – podzielony zostanie na dwie części. Pierwszą odsłonę zainauguruje utwór „Save The Last Dance For Me”, którym zasłynął zespół wokalny The Drifters. Potem zabrzmią również m.in. cytowane już „Dni, których jeszcze nie znamy” Marta Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza, „You Drive Me Crazy”, wykonywane przez Shakina Stevensa czy wielkie „Peace Wanted Just Be Free”, które śpiewali wspólnie Luciano Pavarotti i Stevie Wonder.

Drugą część otworzy „Ameno” zespołu Era, a obok polskich szlagierów – „Za tobą pójdę jak na bal” czy „Nie liczę godzin i lat”, zabrzmi światowy hit „Sex bomb” oraz „Bella ciao” (które za sprawą serialu „Dom z papieru” znów święci triumfy”). Zwieńczeniem marcowego koncertu ma być nieśmiertelne „We Are The Champions” zespołu Queen.

10 Tenorów wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Koncert już 19 marca. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Bilety kosztują 145 i 125 zł. Można je kupić w kasie filharmonii (tel. 795 451 438) oraz za pośrednictwem stron www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl i www.ebilet.pl. Zamówienia zbiorowe i informacje: tel. 737 567 014. Więcej na: agencjabrussa.pl.

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na ten koncert Nagrody ufundowała Agencja Brussa. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Wskaż artystę, którego utwór chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas koncertu 10 Tenorów i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „10 Tenorów”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 marca od godz. 9 do 9 marca do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 10 marca do godz. 22.

10 Tenorów wraca na scenę Filharmonii Częstochowskiej. Koncert już 19 marca. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„10 Tenorów” (mat. Agencji Brussa)

Regulamin konkursu “10 Tenorów”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja Brussa.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 8 marca 2023 r. od godz. 9 do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na koncert 10 Tenorów, który odbędzie się 19 marca o godz. 18 w Filharmonii Częstochowskiej, dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż artystę, którego utwór chciałabyś/chciałbyś najbardziej usłyszeć podczas koncertu 10 Tenorów i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “10 Tenorów”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 8 marca od godz. 9 do 9 marca do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 10 marca do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 8 marca 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2023 r. i obowiązuje do 9 marca 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV