fbpx

Częstochowa: Złożono wnioski w sprawie usunięcia odpadów niebezpiecznych, porzuconych przy ul. Filomatów

Władze miasta złożyły odpowiednie wnioski, starając się o 25 mln zł z na dofinansowanie usunięcia nielegalnych odpadów pozostawionych w halach przy ul. Filomatów. To jedynie część kosztów zadania, będącego efektem działań mafii odpadowej…

15 września Częstochowa złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów”, który został ogłoszony, oczywiście z ograniczoną – w stosunku do potrzeb – pulą środków.

Celem jest usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, które zostały nielegalnie zdeponowane i porzucone przy ul. Filomatów, w halach dzierżawionych przez prywatne firmy, oczywiście w miejscu nieprzeznaczonym do magazynowania lub składowania odpadów.

Ponieważ do chwili obecnej nie ustalono jednoznacznie w postępowaniu karnym (prokuratorskim i sądowym) osób odpowiedzialnych za porzucenie odpadów przy ul. Filomatów, to w postępowaniu administracyjnym przed organami odwoławczymi decyzja na usunięcie odpadów wydana przez Prezydenta Miasta Częstochowy została uchylona do ponownego rozpoznania.

Uzyskanie dofinansowania jest zatem kwestią kluczową w kontekście rozpoczęcia procesu zastępczego unieszkodliwiania odpadów, które ma zlecić samorząd (zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach), po przeprowadzeniu stosownych procedur.

Szacowany koszt przedsięwzięcia to ponad 68 mln złotych. Częstochowa wnioskuje o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 25 mln złotych, co stanowi ok. 40% przewidywanych kosztów kwalifikowanych zadania. Zgodnie z zasadami programu o tyle nasze miasto może się maksymalnie ubiegać.

Dodatkowo miasto, w przypadku otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW, będzie mogło aplikować o kolejne środki, tym razem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – w wysokości do 15% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Efektem ekologicznym będzie realizowane etapami, sukcesywne usuwanie niebezpiecznych odpadów, a tym samym zniwelowanie zagrożenia dla środowiska.

Oszacowany koszt utylizacji odpadów zawiezionych nielegalnie do prywatnych hal w Częstochowie jest bardzo wysoki i miasto nie ma środków, by zrobić to wyłącznie własnym sumptem (w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na kolejne lata mógł zostać zapisany plan zabezpieczenia tylko części środków na to zadanie).

Ponadto, finansowanie tej utylizacji wyłącznie ze środków lokalnych byłoby rażąco niesprawiedliwe wobec społeczności miasta, bo ani mieszkańcy ani samorząd nie ponoszą winy za to, że w wyniku przestępczej, mafijnej działalności, niebezpieczne odpady zostały zmagazynowane w Częstochowie (na działkach użytkowanych przez podmioty prywatne).

Podobna sytuacja dotyka także wielu innych polskich miast i gmin, a procederowi temu instytucje i służby państwowe nie były w stanie w stosownym czasie skutecznie przeciwdziałać. Należy wspomnieć, że temat prowadzenia spraw związanych z porzuconymi odpadami niebezpiecznymi był ostatnio przedmiotem kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli, która potwierdziła prawidłowość działań miasta w tym zakresie.

Prezydent Częstochowy informację o złożeniu wniosku do NFOŚiGW przekazał już częstochowskim parlamentarzystom, z prośbą o wsparcie starań miasta.

LN/UM Częstochowy