fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywkaDo 31 stycznia można składać wnioski o częstochowskie stypendia artystyczne

Do 31 stycznia można składać wnioski o częstochowskie stypendia artystyczne

Wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy można składać do końca stycznia.

O przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Częstochowy mogą się ubiegać mieszkańcy realizujący określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są w dziedzinach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, taniec, upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami.

Stypendium przyznawane jest na przedsięwzięcie artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym zostało przyznane.

O jego przyznaniu decyduje wartość merytoryczna przedsięwzięcia opracowanego przez kandydata do stypendium (np. unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go wśród innych rozpatrywanych w  danej dziedzinie), dotychczasowe osiągnięcia kandydatki/kandydata, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.

Jakie dokumenty należy załączyć?

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, a w przypadku niepełnoletnich – w ich imieniu opiekunowie prawni. Do wniosku należy dołączyć materiał dokumentujący dorobek twórczy z ostatnich 3 lat (zrealizowane projekty, wydane publikacje, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, potwierdzone kopiami dyplomów, zaświadczeń etc.), rekomendacje, opinie, recenzje i preliminarz wydawniczy.

Dodatkowo, do wniosku można dołączyć również dokumentację w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy z ostatnich trzech lat, zapisaną na nośnikach elektronicznych – kopie prac (portfolio), wydane publikacje, zrealizowane projekty filmowe, teatralne lub muzyczne itp.

Gdzie można otrzymać informacje?

Szczegółowe informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. 34 370 74 60.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13 w godz. 7.30-15.30 do 31 stycznia. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane

Wniosek stypendialny oraz szczegółowy regulamin dostępne są TUTAJ.

mat. UM Częstochowy


WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -