fbpx

„Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa – Wieczór w Wiedniu” na Dzień Matki w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS]

To propozycja, którą Agencja MSK Duo-Art przygotował z myślą o Dniu Matki. „Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa – Wieczór w Wiedniu” odbędzie się 24 maja w Akademickim Centrum Kultury. Mamy podwójne zaproszenia. Można je wygrać w konkursie.

Dzień Matki jest doskonałą okazją, bywyrazić swoją wdzięczność i miłość. Dzięki Agencji MSK Duo-Art wyszukanie najlepszego upominku, nie będzie  już  spędzało nam snu z oczu.  Wszystko za sprawą „Wielkiej Gali Operetkowo-Musicalowej: Wieczór w Wiedniu”, która odbędzie się 24 maja w Akademickim Centrum Kultury.

– To właśnie najważniejszej osobie w naszym życiu dedykujemy ten wiedeński koncert. Poznamy najpiękniejsze miłosne arie operetkowe i cudowne utwory musicalowe. Na scenie wystąpią artyści biorący udział w największych polskich i światowych projektach. Reprezentujący najwyższy poziom i kunszt. Bawiąc i wzruszając publiczność opowiadają historie pisane piękną muzyką. Zapraszamy na ucztę dla duszy przy akompaniamencie wspaniałej orkiestry pod dyrekcją znakomitego dyrygenta. Na scenie będą rozbrzmiewać klasyczne walce Straussa, a także inne znane melodie klasyków zachodnioeuropejskich, polskich i ukraińskich – zaprasza Agencja MSK Duo-Art.

„Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa – Wieczór w Wiedniu” na Dzień Matki w Częstochowie. Mamy podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
mat. MSK

W piątek, 24 maja na scenie Akademickiego Centrum Kultury (al. Armii Krajowej 23/25) wystąpić ma aż 50 osób! To orkiestra, soliści i balet. Druga część koncertu zachwycać ma różnymi współczesnymi przebojami – od lat 70. XX w. do współczesności.

– Tego wieczoru zaśpiewają dla Was najlepsi soliści. Balet w olśniewających kreacjach przeniesie Państwa do magicznego świata muzyki i tańca. Przepych i beztroska, radość z muzyki, muzyczne żarty i niespodzianki stworzą niezapomniany nastrój – zapewnia organizator.

Oto soliści sceny operowej i operetkowej, których usłyszymy w Częstochowie: Yuliya Lytvynova, Emilia Zielińska, Mykyta Burtsev, Tomasz Dziwisz, Katarzyna Ryczkowa, Wojciech Poprawa.

W programie znajdą się wspaniałe i ponadczasowe kompozycje operowe, operetkowe oraz musicalowe. Zabrzmią m.in.„Usta milczą, dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka”, „Juliszka z Budapesztu” z operetki „Błękitna maska”, „La donna e mobile” z opery „Rigoletto”, pieśń Torreadora z opery „Carmen”, „I feel Pretty” z musicalu „West Side Story” czy „Bell” z musicalu „Notre Dame de Paris”. Nie zabraknie również wielkich przebojów muzyki estradowej takich jak np. „Delilah”, „My Way”, „Padam padam” oraz „Volare”.

Majowa „Wielka Gala Operetkowo-Musicalowa – Wieczór w Wiedniu” rozpocznie się o godz. 19. Sprzedaż biletów trwa, w zależności od miejsc kosztują 130 lub 150 zł. Można je kupić na portalach www.kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. ,a także w kasie Akademickiego Centrum Kultury. Zamówienia zbiorowe i informacje: tel. 603 871 784, e-mail – slawek.kultura@gmail.com.

Agencję MSK Duo-Art znajdziecie na:

https://www.youtube.com/@AgencjaMSKDuo-Art

instagram.com/agencjamskduoart

Wygraj zaproszenie na ten koncert!

Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. By o nie zagrać, należy odpowiedzieć na poniższe pytanie (uzasadniając odpowiedź):

Dlaczego to Ty powinnaś/powinieneś wybrać się na majowy „Wieczór w Wiedniu”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Wieczór w Wiedniu”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 maja od godz. 9 do 15 maja do godz. 9.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 17 maja do godz. 22.

Regulamin konkursu “Wieczór w Wiedniu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Agencja MSK Duo-Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 14 maja 2024 r. od godz. 9 do 15 maja 2024 r. do godz. 9.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na koncert „Wieczór w Wiedniu” dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wybrać się na majowy „Wieczór w Wiedniu”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Wieczór w Wiedniu”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 14 maja od godz. 9 do 15 maja do godz. 9.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do
17 maja do godz. 22.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 14 maja 2024 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2024 r. i obowiązuje do 15 maja 2024 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.