fbpx

W Częstochowie ponownie zobaczymy rewelacyjny spektakl “Nerwica natręctw”. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia [KONKURS]

W sobotę, 15 października częstochowscy wielbiciele teatru ponownie będą mieli okazję zobaczyć wyśmienity spektakl „Nerwica natręctw”. Za jego reżyserię odpowiada Artur Barciś. Organizator wydarzenia – Impresariat Adria Art – ufundował dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. Można je wygrać w konkursie.

Ci, którzy mieli już okazję zobaczyć ten tytuł wiedzą doskonale, że francuska komedia autorstwa Laurenta Baffie jest doskonała. „Nerwica natręctw” to lekki sposób na to, by opowiedzieć o skomplikowanych osobowościach i naprawdę poważnych problemach. Za reżyserię spektaklu odpowiada związany z Częstochową niezwykle lubiany aktor Artur Barciś.

Akcja spektaklu toczy się poczekalni u genialnego psychiatry. Nerwów nie brakuje, bowiem kolejka oczekujących na wizytę jest długa, a specjalista się spóźnia. Nikt nie chce czekać, atmosfera robi się napięta, a różne kłopoty dają o sobie znać. Pacjenci zmagają się bowiem z takimi problemami jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba Tourette’a), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach przed bakteriami (nozofobia), powtarzanie każdego zdania (palilalia), niemożność stanięcia na linii czy tytułowa nerwica natręctw.

Lekarza nie ma, więc oczekujący zaczynają leczyć się sami. Prowadzi do nieoczekiwanych rozwiązań. “Nerwica natręctw” to nie tylko zabawny, ale i mocno przewrotny spektakl.

W Częstochowie ponownie zobaczymy rewelacyjny spektakl “Nerwica natręctw”. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
„Nerwica natręctw” (mat. Adria Art)

Kto wystąpi w Klubie Politechnik?

Obsadę komedii tworzą: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman (zamiennie Katarzyna Ankudowicz i Małgorzata Rudzka), Artur Barciś (zamiennie Andrzej Zieliński), Zdzisław Wardejn oraz Rafał Królikowski (zamiennie Kamil Kula).

Spektakl ponownie sprowadzi do Częstochowy Impresariat Adria Art. “Nerwica natręctw” zagości na scenie klubu Politechnik (al. Armii Krajowej 23/25). Będzie prezentowa dwukrotnie – o godz. 16 i 18.30. To propozycja dla widzów od 18. roku życia.

Bilety w zależności od miejsc kosztują 80, 100 i 130 zł. Można je nabyć za pośrednictwem strony adria-art.pl.

W Częstochowie ponownie zobaczymy rewelacyjny spektakl “Nerwica natręctw”. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 3
„Nerwica natręctw” (mat. Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakl, który będzie grany o godz.18.30. Nagrody ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na pytanie:

Dlaczego to właśnie Ty miałbyś wygrać zaproszenie na spektakl “Nerwica natręctw”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Nerwica natręctw”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 9 października od godz. 16 do 10 października do godz. 16.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 11 października do godz. 20.

W Częstochowie ponownie zobaczymy rewelacyjny spektakl “Nerwica natręctw”. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 4
„Nerwica natręctw” (mat. Adria Art)

Regulamin konkursu “Nerwica natręctw”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

W Częstochowie ponownie zobaczymy rewelacyjny spektakl “Nerwica natręctw”. Mamy dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 5
„Nerwica natręctw” (archiwum Adria Art)

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 9 października 2022 r. od godz. 16.00. do dnia 10 października 2022 r. do godz. 16.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na spektakl “Nerwica natręctw”, który odbędzie się 14 października o godz. 18.30 w Klubie Politechnik dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dlaczego to właśnie Ty miałbyś wygrać zaproszenie na spektakl “Nerwica natręctw”?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Nerwica natręctw”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 9 października od godz. 16 do 10 października do godz. 16.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 11 października do godz. 16.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 9 października 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2022 r. i obowiązuje do 10 października 2022 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.