fbpx
Targi budowlane, wyposażenia wnętrz i nieruchomości Częstochowa
Strona głównaKultura i rozrywkaW ten weekend na częstochowskiej scenie odbędzie się "Strefa Zero". Mamy podwójne...

W ten weekend na częstochowskiej scenie odbędzie się „Strefa Zero”. Mamy podwójne zaproszenia! [KONKURS]

2 i 3 kwietnia Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na znakomity spektakl “Stefa Zero”. To propozycja tylko dla widzów dorosłych. Mamy dla Czytelników po jednym podwójnym zaproszeniu na każdy dzień.

Ten tytuł był pierwszą nowością sezonu 2021/2022 w Teatrze im. A. Mickiewicza. Termin premiery nie był przypadkowy. Odbyła się ona 11 września, w 20. rocznicę zamachów na World Trade Center. “Strefa zero”, której autorem jest Neil LaBute to dwunasty już spektakl, który na częstochowskiej scenie stworzył André Hübner-Ochodlo.

W ten weekend na częstochowskiej scenie odbędzie się "Strefa Zero". Mamy podwójne zaproszenia! [KONKURS] 1
„Strefa zero” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im/ Mickiewicza)

-LaBute podkłada bohaterom lustro przed twarz. Stawia ich pod murem i każe zajrzeć w głąb siebie. Nie jest to konfrontacja bezbolesna, bo dotyczy takich obszarów życia jak: miłość, odwaga i odpowiedzialność. Rzecz rozgrywa się w Nowym Jorku, niecałą dobę po ataku terrorystycznym na WTC. To apokaliptyczne wydarzenie jest tłem do opowiedzenia o intymnej i skomplikowanej relacji łączącej Abby i Bena – czytamy o „Strefie Zero”.

Jak podkreśla autor: „Nie jest to sztuka o terroryzmie i polityce, a bardziej o wojnie, którą prowadzimy z tymi, których podobno kochamy”.

Na scenie występują Teresa Dzielska oraz Adam Machalica. Za scenografię odpowiadają André Hübner-Ochodlo i Stanisław Kulczyk, a za muzykę – Adam Żuchowski (RECENZJĘ ZNAKOMITEGO SPEKTAKLU MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ).

Najbliższe okazje do tego, by zobaczyć ten spektakl nadarzą się 2 kwietnia o godz. 16 i 3 kwietnia o godz. 19. „Strefa Zero” będzie grana na scenie kameralnej. Bilety normalne kosztują 35 zł, a ulgowe – 30 zł. Można o nie pytać w kasie teatru, sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem strony www.teatr-mickiewicza.pl.

W ten weekend na częstochowskiej scenie odbędzie się "Strefa Zero". Mamy podwójne zaproszenia! [KONKURS] 2
„Strefa zero” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Teatr im. A. Mickiewicza ufundował dla Czytelników po jedynym podwójnym zaproszeniu na spektakle grane 2 kwietnia o godz. 16 i 3 kwietnia o godz. 19. By o nie zagrać, dokończ zdanie:

Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Strefa Zero”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając (w zależności od wybranego terminu) “Strefa Zero – 2 kwietnia” lub “Strefa Zero – 3 kwietnia” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 29 marca od godz. 17 do 30 marca do godz. 17.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 31 marca do godz. 20.

W ten weekend na częstochowskiej scenie odbędzie się "Strefa Zero". Mamy podwójne zaproszenia! [KONKURS] 3
„Strefa zero” (fot. Piotr Dłubak/Teatr im. Mickiewicza)

Regulamin konkursu “Strefa Zero”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Teatr im. Mickiewicza.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 29 marca 2022 r. od godz. 17.00. do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrody w Konkursie to jedno podwójne zaproszenie na spektakl “Strefa Zero“, który odbędzie się 2 kwietnia o godz. 16 oraz 3 kwietnia o godz. 19
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Dokończ zdanie: Chciałabym/chciałbym wybrać się na spektakl “Strefa Zero”, ponieważ…

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając (w zależności od wybranego terminu) “Strefa Zero – 2 kwietnia” lub “Strefa Zero – 3 kwietnia” , a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 29 marca od godz. 17 do 30 marca do godz. 17.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni dwóch zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 31 marca od godz. 20.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 29 marca 2022 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022 r. i obowiązuje do 30 marca 2022 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -