fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywkaW Częstochowie zobaczymy spektakl "Nerwica natręctw" w reżyserii Artura Barcisia. Mamy do...

W Częstochowie zobaczymy spektakl „Nerwica natręctw” w reżyserii Artura Barcisia. Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia [KONKURS]

Reżyserem wyśmienitej komedii jest Artur Barciś. „Nerwica natręctw” już 7 listopada zagości w Częstochowie. Organizator wydarzenia – Impresariat Adria Art – ufundował dla Czytelników dwa podwójne zaproszenia. Można je wygrać w konkursie.

Francuska komedia autorstwa Laurenta Baffie jest doskonała. To lekki sposób na to, by opowiedzieć o skomplikowanych osobowościach i naprawdę poważnych problemach. Za reżyserię odpowiada związany z Częstochową niezwykle lubiany aktor Artur Barciś.

Akcja spektaklu toczy się poczekalni u genialnego psychiatry. Nerwów nie brakuje, bowiem kolejka oczekujących na wizytę jest długa, a specjalista się spóźnia. Nikt nie chce czekać, atmosfera robi się napięta, a różne kłopoty dają o sobie znać. Pacjenci zmagają się bowiem z takimi problemami jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba Tourette’a), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach przed bakteriami (nozofobia), powtarzanie każdego zdania (palilalia), niemożność stanięcia na linii czy tytułowa nerwica natręctw. Lekarza nie ma, więc oczekujący zaczynają leczyć się sami. Prowadzi do nieoczekiwanych rozwiązań. „Nerwica natręctw” to nie tylko zabawny, ale i mocno przewrotny spektakl.

W Częstochowie zobaczymy spektakl "Nerwica natręctw" w reżyserii Artura Barcisia. Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 1
„Nerwica natręctw” (mat. Adria Art)

Kogo zobaczymy na scenie?

Obsadę komedii tworzą: Karolina Sawka, Jowita Budnik, Katarzyna Herman (zamiennie Katarzyna Ankudowicz i Małgorzata Rudzka), Artur Barciś (zamiennie Andrzej Zieliński), Zdzisław Wardejn oraz Rafał Królikowski (zamiennie Kamil Kula).

Spektakl sprowadzi do Częstochowy Impresariat Adria Art. „Nerwica natręctw” zagości na scenie filharmonii już w niedzielę, 7 listopada. Będzie prezentowa dwukrotnie – o godz. 16 i 19.30. To propozycja dla widzów od 18. roku życia.

Bilety w zależności od miejsc kosztują 75, 95 i 125 zł. Można je nabyć za pośrednictwem strony adria-art.pl. Rezerwacja telefoniczna: 605 555 676.

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

W Częstochowie zobaczymy spektakl "Nerwica natręctw" w reżyserii Artura Barcisia. Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 2
„Nerwica natręctw” (mat. Adria Art)

Mamy dla czytelników dwa podwójne zaproszenia na spektakl, który będzie grany o godz.19.30. Nagrody ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy wykonać następujące zadanie:

Wskaż ulubioną filmową lub telewizyjną rolę aktora albo aktorki, którzy tworzą obsadę spektaklu „Nerwica natręctw” i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Nerwica natręctw”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 20 października od godz. 15 do 21 października do godz. 12.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 22 października do godz. 10.

W Częstochowie zobaczymy spektakl "Nerwica natręctw" w reżyserii Artura Barcisia. Mamy do rozdania dwa podwójne zaproszenia [KONKURS] 3
„Nerwica natręctw” (mat. Adria Art)

Regulamin konkursu “Nerwica natręctw”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od dnia 20 października 2021 r. od godz. 15.00. do dnia 21 października 2021 r. do godz. 12.00.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na spektakl „Nerwica natręctw”, który odbędzie się 7 listopada o godz. 19.30 w Filharmonii Częstochowskiej, dla dwóch osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazeta regionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące: Wskaż ulubioną filmową lub telewizyjną rolę aktora albo aktorki, którzy tworzą obsadę spektaklu „Nerwica natręctw” i uzasadnij swój wybór.

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres [email protected], w tytule podając „Nerwica natręctw”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 20 października od godz. 15 do 21 października do godz. 12.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 2 zwycięzców.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu [email protected] najpóźniej do 22 października do godz. 10.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 20 października 2021 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 października 2021 r. i obowiązuje do 21 października 2021 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazeta regionalna.com.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -