fbpx
Strona głównaKultura i rozrywka"Pikantni" powracają do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie

„Pikantni” powracają do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS]

W sobotę, 22 kwietnia na scenę Filharmonii Częstochowskiej powracają „Pikantni”. Komedia będzie grana o godz. 16 i 19. Organizator wydarzenia – impresariat Adria Art – ufundował dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie na pierwszą godzinę. Można je wygrać w konkursie.

„Pikantni” to tytuł dobrze znany i lubiany w naszym mieście. Kim są bohaterowie komedii? To dwie znudzone sobą pary, Alex i Doris oraz Bea i Christoph, szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Poznają się w portalu randkowym i umawiają się na wspólną intymną schadzkę. Podekscytowani pikantnym pomysłem urozmaicenia pożycia małżeńskiego, nie spodziewają się, co z tego wyniknie.

Czy żądny nowych eksperymentów Alex, jego sceptyczna żona Doris, nowoczesna i rozwiązła Bea oraz jej monogamiczny mąż Christoph wiedzą, na co się decydują? To spotkanie będzie dopiero początkiem emocjonujących zmian w życiu całej czwórki.

"Pikantni" powracają do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 1
„Pikantni” (fot. Impresariat Adria Art)

-Wartkie tempo, humor sytuacyjny i błyskotliwe dialogi – to wszystko znajdziemy w komedii Stefana Vögla. „Pikantni” to materiał na fantastyczną zabawę, niepozbawioną refleksji na temat nowoczesnego małżeństwa. Dla wszystkich, którzy zarezerwują bilety do teatru na ten spektakl, mamy solidną dawkę zdrowego śmiechu z bezkrytycznej pogoni za wolnością – zapowiada Impresariat Adria Art.

„Pikantni” powrócą do Częstochowy w sobotę, 22 kwietnia. Na scenie Filharmonii Częstochowskiej wystąpią: Anna Mucha, Barbara Kurdej-Szatan (zamiennie Monika Dryl i Dominika Kachlik), Maurycy Popiel i Michał Ziembicki.

"Pikantni" powracają do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 2
„Pikantni” (fot. Impresariat Adria Art)

Warto dodać, że spektakl ma fanów w całej Polsce. Oto tylko kilka z ich recenzji: „Super spektakl, zabawne dialogi i świetna obsada. Polecam!!!”, „100% satysfakcji dużo dobrej zabawy fantastyczna obsada polecam każdemu i czekam na powtórkę”, „Spektakl super, pełen śmiechu, świetnej gry aktorskiej i znakomitej fabuły. Niezapomniane 1,5 godziny. Gorąco polecam!!!”, „Prawie 2 godziny nieprzerwanego śmiechu, dawno się tak nie uśmiałem. Super sztuka i gra aktorów z ich pełnym zaangażowaniem, szacun”…

Spektakl będzie grany o godz. 16 i 19. Bilety kosztują 70, 90, 110 i 140 zł. Pozostało ich już niewiele, więc warto pospieszyć się z zakupem. Sprzedaż prowadzona jest na stronie bilety.adria-art.pl. Uwaga: to tytuł tylko dla widzów dorosłych!

"Pikantni" powracają do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 3
„Pikantni” (fot. Impresariat Adria Art)

Wygraj zaproszenie na ten spektakl!

Mamy dla czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl grany o godz. 16. Nagrodę ufundował Impresariat Adria Art. By o nie zagrać należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, uzasadniając wybór:

Kogo chciałabyś/chciałbyś zaprosić na spektakl „Pikantni” i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając „Pikantni”, a w treści także swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od 18 kwietnia od godz. 9 do 18 kwietnia do godz. 22.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej najpóźniej do 19 kwietnia do godz. 21.

"Pikantni" powracają do Częstochowy. Mamy podwójne zaproszenie [KONKURS] 4
„Pikantni” (fot. Impresariat Adria Art)

Regulamin konkursu “Pikantni”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest GazetaRegionalna.com, al. Kościuszki 13, lok. 6, 42-202 Częstochowa, (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Impresariat Adria Art.
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi podstawę organizacji oraz określa warunki Konkursu.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.gazetaregionalna.com.

6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§ 2. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie tekstu konkursowego na portalu organizatora gazetaregionalna.com
2. Konkurs trwa od 18 kwietnia 2023 r. od godz. 9 do 18 kwietnia 2023 r. do godz. 22.

W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.6 Regulaminu.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. jest osobą pełnoletnią;
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
e. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
f. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 4. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Pikantni”, który odbędzie się 22 kwietnia godz. 16 w Filharmonii Częstochowskiej dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na stronie gazetaregionalna.com.    
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
odpowiedź na zadanie/pytanie konkursowe przedstawione na stronie gazetaregionalna.com. Jest ono następujące:

Kogo chciałabyś/chciałbyś zaprosić na spektakl „Pikantni” i dlaczego?

Odpowiedź należy wysłać mailowo na adres konkursy@gazetaregionalna.com, w tytule podając “Pikantni”, a w treści swoje imię i nazwisko. Zadanie należy wykonać w terminie od od 18 kwietnia od godz. 9 do 18 kwietnia do godz. 22.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i o formie jej odbioru w wiadomości mailowej wysłanej z adresu konkursy@gazetaregionalna.com najpóźniej do 19 kwietnia do godz. 21.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs z dnia 18 kwietnia 2023 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2023 r. i obowiązuje do 18 kwietnia 2023 r.

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie gazetaregionalna.com.
WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV