fbpx

PGNiG przypomina: domy dziecka i inni odbiorcy wrażliwi mogą skorzystać z ochrony taryfowej oraz niższych cen gazu

Społecznie wrażliwi odbiorcy mogą do 15 marca tego roku wystąpić o objęcie ochroną taryfową i skorzystać z niższych cen gazu ziemnego.

PGNiG przypomina: domy dziecka i inni odbiorcy wrażliwi mogą skorzystać z ochrony taryfowej oraz niższych cen gazu 2
grafika: pixabay

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki zapisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Ustawa , w związku z sytuacją na rynku gazu, weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Znacznie rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej. Do dnia 16 lutego do PGNiG Obrót Detaliczny tylko drogą elektroniczną wpłynęło już ok. 15 tysięcy oświadczeń od podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej.

Osoby, mogące skorzystać z niższych cen gazu, to m.in. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, ochotnicze straże pożarne, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione. Do grupy tej należą także: centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty wymienione w Ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.


W celu skorzystania z niższych cen gazu, społecznie wrażliwi odbiorcy muszą złożyć oświadczenie. W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny, termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy ze Spółką.

Gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zostanie pozytywnie rozpatrzony, wypłata rekompensaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. W przypadku, gdy wartość obliczonej zgodnie ze wzorem rekompensaty za dany miesiąc jest ujemna, rekompensata miesięczna w tym miesiącu nie zostanie wypłacona. Ujemna wartość rekompensaty zostanie rozliczona we wnioskach za kolejne okresy.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca rozliczeń, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa do usunięcia ich. W przypadku niedokonania tego, zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Nie pozbawia także podmiotu uprawnionego możliwości ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zgodnie z ustawą, zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami muszą jednak złożyć stosowne oświadczenia z zawartą w nich deklaracją mówiącą, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.

Oświadczenia można składać drogą elektroniczną. To najprostsza oraz – ze względu na trwającą pandemię – najbezpieczniejsza forma składania oświadczeń, które są dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny.

Ponad 80 proc. gazu zużywanego w Polsce pochodzi z zagranicy. To dlatego krajowa cena błękitnego paliwa jest ściśle powiązana ze światowymi cenami tego surowca. Jesienią 2021 roku ceny na europejskich giełdach paliw poszybowały, osiągając w październiku historyczny rekord: cena za 1 MWh gazu na holenderskiej giełdzie TTF wyniosła 116,02 euro i była prawie 900 proc. wyższa niż rok wcześniej (13,15 euro).

Kompilacja czynników pogodowych, brak zwiększenia dostaw gazu istniejącą infrastrukturą ze złóż rosyjskich oraz światowa sytuacja gospodarcza to czynniki, które spowodowały znaczne wzrosty cen, które jedynie częściowo łagodzą dodatkowe dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA czy Australii.


Duży wpływ na wysokość rachunków za gaz w Polsce mają notowania błękitnego paliwa na Towarowej Giełdzie Energii. Ceny gazu w Polsce są z kolei ściśle powiązane z trendami na rynkach europejskich, dlatego ceny zagraniczne przekładają się na cenę paliwa na TGE, a następnie na cenę paliwa, które wykorzystujemy do gotowania posiłków i ogrzewania mieszkań. Wysokość tych cen weryfikowana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającego taryfy stosowane przez firmy sprzedające gaz dla gospodarstw domowych. Jego zadaniem jest dopilnować, aby proponowane przez te firmy podwyżki miały uzasadnienie w ponoszonych przez nie kosztach, a więc nie były nadmierne.

LNŚ