fbpx
Strona głównaZdrowieNabór wniosków do częstochowskich nagród im. Biegańskiego. Można zgłaszać kandydatów!

Nabór wniosków do częstochowskich nagród im. Biegańskiego. Można zgłaszać kandydatów!

Do 25 lutego można zgłaszać kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za działalność w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.  

Kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta mogą zgłaszać m.in. radni, kierownicy placówek służby zdrowia na terenie Częstochowy, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (w grupie co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek – min. 50 proc. załogi), stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.

Przy wyborze kandydatów do wyróżnień uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia w mieście lub czynnie działające w organizacjach w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariuszy. Osobom, które nie są czynne zawodowo, a spełniają wymienione kryteria może być przyznana nagroda za całokształt działalności na rzecz służby zdrowia.

Proponując kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta należy uwzględnić takie kryteria jak np. pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami czy postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Istotne są tu również stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy potrzebującym i profesjonalizm. Znaczenie ma także działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym.

Wnioski kandydatów do nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta) lub elektroniczną (z podpisem kwalifikowanym na adres [email protected] lub złożonym za pomocą platformy SEKAP).

Formularz wniosku można znaleźć na stronie www.czestochowa.pl. W przypadku organizacji pozarządowych do wniosku należy dołączyć stosowny dokument (uchwała lub upoważnienie, wyciąg z KRS-u) upoważniający do reprezentowania danego podmiotu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodajmy tu, że osoba nagrodzona lub wyróżniona nagrodą w latach ubiegłych może brać udział w kolejnej edycji nagród nie wcześniej niż po trzech latach (o ile prezydent miasta nie postanowi inaczej).

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -