fbpx

Można zgłaszać członków rady do spraw niepełnosprawnych

Do 29 sierpnia można jeszcze zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, radni oraz Prezydent Miasta Częstochowy.
W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa cztery lat, wchodzi 5 osób.

Można zgłaszać członków rady do spraw niepełnosprawnych 2


Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, a do zakresu jej działania należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe oraz fundacje składają zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w internecie (m.in. na stronie (www.czestochowa.pl) wraz z aktualnie obowiązującym statutem organizacji, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy lub za pośrednictwem poczty na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta Częstochowy z dopiskiem „Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.